education - חינוך מדע וטכנולוגיה לכל בחינוך העיוני המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
מבנה ההערכה
 

סמלי שאלונים במדע וטכנולוגיה לכל

איור: מבנה ההערכה ב"מדע וטכנולוגיה לכל" 

תרשים

הוראות דרכי ההיבחנות במדע וטכנולוגיה לכל 5 יח"ל בנתיב העיוני

 

דרכי ההיבחנות במוט"ל בנתיב העיוני - החל מקיץ תש"ף

 

התאמות בדרכי ההיבחנות במוט"ל

 

מודל עבודה - חשד ללקויות למידה

 

 

סמלי השאלונים


 

שאלון 704183
לימוד בהיקף 90 שעות:
שני נושאים בשילוב מיומנויות חשיבה ודרכי הערכה מגוונות.
הערכה בית ספרית באמצעות מטלות ביצוע המלצות לתכנים ולדרכי הערכה.


שאלון 704283
לימוד בהיקף 180 שעות:
שלושה נושאים ממדעי החיים ומדעי החומר וביטויים במטלות ביצוע דיגיטליות, משולבות רעיונות מדעיים מיומנויות חשיבה וייצוגם בתלקיט הדיגיטלי.
הערכה בית ספרית (משקלה 30%) באמצעות מטלות ביצוע דיגיטליות. דיווח: טופס 9588 (יש למלא בו ציון סופי בלבד).
מרכיבי התלקיט הדיגיטלי


שאלון 704361
לימוד בהיקף 135 שעות:
• שלושה נושאים (שלוש מבניות): מבנית אחת לפחות ממדעי החיים ואחת לפחות ממדעי החומר.

הערכה חיצונית על ידי מבחן בכתב (משקלה 30%). 

  • שאלות על קטע מידע מדעי לא נלמד כולל ביטוי למיומנויות חשיבה (אנסין)
  • שאלות בנושא עבודת המדען והמהנדסבהקשר לקטע המידע
  • שאלות על 3 נושאי הלימוד שנלמדו (אחד לפחות מתחום מדעי החיים ואחד לפחות ממדעי החומר).

אופי השאלות בבחינה

• השאלות על הנושאים המדעיים יהיו שאלות פתוחות וסגורות על הידע המדעי-טכנולוגי, ברמות חשיבה מגוונות על פי בלום: ידע, הבנה, יישום, אנליזה, סינתזה והערכה.
• התלמיד יידרש להפגין הבנה בביטוי של ייצוגים שונים, כמו: תרשים זרימה, מפת מושגים, קריאת קריקטורה, פענוח תרשימים וטבלאות.
• התלמיד יידרש לבטא מיומנויות חשיבה גבוהות, כמו: השוואה, טיעון והנמקה, פענוח מידע מגרפים, הערכת מהימנות מקור מידע, ביטוי והצגת ידע בתרשימים שונים, קבלת החלטות.
• בשאלות יופיעו לעתים נושאים המשלבים ערכים, מעורבות ורלוונטיות לחיי התלמידים.

 

** החל משנת הלימודים תשע"ט השאלות הסגורות בבחינה תהיינה מסוגים שונים ולאו דוקא שאלות רב-ברירה.

 


שאלון 704385
לימוד בהיקף 135 שעות:


• התנסות בתהליך חקר מדעי או תיכון הנדסי

הערכה חיצונית על ידי בוחן בעל פה (משקלה 40%). 
מרכיבי ההערכה הם:
• בדיקה מוקדמת של תחנות החקר המדעי / התיכון ההנדסי
• הצגת הפרויקט והערכתו בשיח עם הבוחן.

דיווח: טופס 9588  

מרכיבי הבחינה בעל פה* 

(*הבחינה החיצונית בעל פה (40%) תיערך על ידי בוחן שהוכשר ואושר על ידי הפיקוח).

  
מרכיבי הבחינה:
 עבודת החקר המדעי או התיכון ההנדסי, שביצע התלמיד בעבודה שיתופית בקבוצות.
חלק זה כולל:
• היבחנות בעל פה* על תהליך החקר המדעי/התיכון ההנדסי, מלווה בכרזה/אבטיפוס או מודל.
דוגמאות לשאלות בבחינה בעל פה על הפרויקט:
שאלות גנריות לבחינה בעל פה על פרויקט חקר וחשיבות הידע המטא-אסטרטגי
שאלות גנריות לבחינה בעל פה על פרויקט התיכון וחשיבות הידע המטא אסטרטגי
• היבחנות בעל פה על הצגת ידע מדעי בבסיס עבודת החקר/ תיכון


שיח הבחינה בעל פה על ביצוע הפרויקט חקר מדעי/תיכון הנדסי יכלול: 
• שאלות על ידע המדעי/מדעי-טכנולוגי הרלוונטי לפרויקט שביצע.
• שאלות על תחנות החקר/התיכון ההנדסי, כולל מיומנויות/אסטרטגיות רלוונטיות.
• שאלות על שלבי המודלינג של החקר המדעי והתיכון ההנדסי.
•  שאלות רפלקטיביות על תהליך הביצוע של הפרויקט חקר/תיכון הנדסי.
הערכת הידע והמיומנויות של התלמיד בביצוע הפרויקט ובבחינה בעל פה תיעשה על ידי מחוון.


דיווח בטופס 9588:

רכיב א'- בדיקה מוקדמת של תחנות החקר המדעי / התיכון ההנדסי  (20%).
רכיב ב' - היבחנות בעל פה על הצגת ידע מדעי בבסיס עבודת החקר/ תיכון (40%).
רכיב ג'- היבחנות בעל פה על תהליך החקר/ התיכון מלווה בכרזה (40%).

מחוונים להערכת תחנות עבודה, דף אישי ותוצרים של חקר מדעי ותיכון הנדסי

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/02/2021  

עדכוני rss