education - חינוך מדע וטכנולוגיה לכל בחינוך העיוני המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
השימוש בכתבה מדעית פופולארית בהוראת מוט"ל
 

בקרב מובילי מוט"ל התגבשה הדעה בדבר חשיבות קריאה ביקורתית של כתבות מדעיות פופולאריות* על ידי תלמידים שבחרו שלא להתמחות במדעים. 

 

בעולם עתיר ידע המשתנה במהירות, ההתמודדות עם רכישת ידע והשימוש בו הם גורמים משמעותיים בתפקודו של כל אזרח בחברה. אחת המטרות המרכזיות של לימודי מוט"ל היא להקנות ללומד כישורים (מיומנויות), שגם בהמשך דרכו יאפשרו לו לעקוב אחר התפתחויות במדע וטכנולוגיה ולהשתמש בידע הנרכש למשימות כגון קבלת החלטות, השתתפות בשיח הציבורי העוסק בסוגיות מדעיות-טכנולוגיות, הבנת תופעות ועוד.

 

ההנחה הבסיסית בהוראת מוט"ל היא שעירוב הלומד באופן פעיל בתהליכים של איתור מידע, ניתוחו ושימוש בו במסגרת לימודי מוט"ל, יובילו ללמידה משמעותית של התכנים הנלמדים בביה"ס. המיומנויות הנרכשות במהלך הלימוד יאפשרו לו לרכוש ולהשתמש בידע מדעי-טכנולוגי גם בהמשך דרכו.

 

יש להבחין בין מיומנויות בסיס הנדרשות מאזרח שהִנו צרכן ידע לו יזדקק במהלך חייו, לבין מיומנויות בהן משתמש "יצרן הידע" (למשל מדען). מיומנויות הבסיס של "צרכן ידע" יכללו יכולת לזהות מומחים, לתשאל אותם בדרך משמעותית, למפות תחומי ידע רלבנטיים, להצליב מידע ולבקרו, לבנות טיעון לוגי ועוד. לעומתו, "יצרן הידע" יידרש, לדוגמה, למיומנויות חקר כמו יכולת להגדיר שאלה ברת חקירה, לתכנן מחקר, לבחור כלי מחקר ולבצע מחקר.

 

מוט"ל נלמד במגוון דרכי הוראה כך שתובטח התנסות והתאמה לדרכי למידה ולרמות חשיבה מגוונות. חלק ממטרות  דרכי ההוראה היא לעורר עניין ולהקנות את היכולת לעקוב, תוך קריאה ביקורתית בעיתונות הכללית, אחר נושאים מדעיים טכנולוגיים, והשלכותיהם בתחומי הרפואה, חקלאות, תעשיה סביבה ועוד.

 

מדוע כתבה?

כתבה מדעית פופולארית עשויה:

 • להיות כלי טוב ויעיל לשילוב מידע מדעי שנלמד בכיתה עם מידע עדכני וטכנולוגיות מתקדמות.
 • לספק הזדמנויות לתלמידים להפעלת מיומנות קריאה ביקורתית ומושכלת, לדון בנושאים, וקבלת החלטות המבוססות על ידע מדעי.

השימוש בפיתוח משימה לצורך תכנון ההוראה במוט"ל, בגישת האינטליגנציות המרובות (גרדנר 1995) ובסביבת למידה קונסטרוקטיביסטית (ברוקס & ברוקס, 1997) יכול להיות ממומש בפעילות המתבססת על שימוש בכתבה מדעית פופולארית. ניתן לממש  דרכי הוראה מגוונות, בשעת הצגה והסבר של הרעיון הנלמד, בשילוב עם למידה פעילה ורב-מימדית המזמנת מתן ביטוי ליכולות מגוונות של תלמידים.באמצעות הכתבה  הדבר יתרום לקידום למידה משמעותית בקרב התלמידים.

 

במשימה המפותחת על ידי מורי מוט"ל המתמקדת בשימוש בכתבה מדעית פופולארית וכוללת מחוון להערכת ביצועי התלמידים (ראו דוגמאות באתרי מוט"ל) יינתן מענה לארבעה מוקדים עיקריים:

 

מוקד א'- הגדרת מטרות אופרטיביות

 • קיימת הלימה בין המטרות בתחום התוכן המדעי והרעיונות המדעיים שצוינו לבין המשימה
 • קיימת הלימה בין המטרות בתחום המיומנויות שצוינו לבין המשימה

 

מוקד ב'- ביטוי לרעיונות מדעיים ולמיומנויות

אילו רעיונות מדעיים ותכנים מדעיים ומיומנויות ניתן להעריך באמצעות המשימה המלווה כתבה?

תכנית הלימודים של מוט"ל, התשע"ח, 2018 כוללת:

1. רעיונות מדעיים ב- 8 נושאים:
במדעי החומר: אנרגיה, כוחות ותנועה, קרינה, וחומרים
במדעי החיים: תורשה, אבולוציה, אקולוגיה ובריאות.
2. חמש קבוצות של מיומנויות:
א. טיפול במידע (מידענות)
ב. ניתוח ביקורתי
ג. שיח טיעוני
ד. חקר
ה. פתרון בעיות

בהתאם לנושא הכתבה ולמקורה יש לשלב רעיונות מדעיים, תכנים מדעיים ושימוש במיומנויות מתאימות מתכנית הלימודים מוט"ל המופיעה להלן.

 

מוקד ג' - מאפייני המשימות

 • המשימות מותאמות לרמת התלמידים בכיתה
 • המשימות מנוסחות באופן בהיר וחד משמעי
 • מופיע ערך של המשקל היחסי של כל אחד ממרכיבי המשימה
 • משולבות משימות בהן נדרשת הפעלת רמות חשיבה בסיסיות (לדוגמא חזרה על המידע המצוי בכתבה)
 • משולבות משימות בהן נדרשת הפעלת רמות חשיבה גבוהות (לדוגמא ניתוח של מידע מצוי בכתבה)
 • משולבות משימות בהן באות לידי ביטוי יכולות מגוונות של התלמידים מעבר ליכולת לשונית כמו: לוגית- מתמטית, מרחבית, בין אישית, תוך אישית, נטורליסטית, מוסרית, תנועתית.

 

מוקד ד'-  מאפייני המחוון

בהתאמה למשימה שפותחה אשר כוללת מגוון של פעילויות רב ממדיות ניתן לפתח מחוון אשר יפרט את ביצועי התלמידים בהתאם לקריטריונים בשלוש רמות ביצוע: התלמיד/ה השיג/ה את המטרה במלואה; התלמיד/ה השיג/ה את המטרה בחלקה; התלמיד/ה נמצא/ת בראשית הדרך.

 

במחוון נכללים:

 • קריטריונים אשר משקפים את המטרות בתחום התוכן ובתחום המיומנויות
 • רמות ביצוע מנוסחות בבהירות ותואמות לקריטריונים
 • משקלם המדויק של המאפיינים

חשיבות רבה ניתנת לשילוב כל המרכיבים המצוינים לעיל גם בשאר המשימות המפותחות ע"י מורי מוט"ל.

 

דוגמה למחוון 'ריק' להערכת המשימה: כתבה מדעית

(ניתן לבחור קריטריונים מתאימים לכתבה הנלמדת, ולהשלים בהתאמה את רמות הביצוע)

 

ממדים

               

קריטריונים להערכה

רמות ביצוע

נמצא/ת בראשית הדרך

השיג/ה את המטרה בחלקה

השיג/ה את המטרה במלואה

כותרת

זיהוי מטרת הכותרת:

עובדתית, פיקנטית או מגמתית

ומתן עדויות לכך.

 

 

 

תעודת הזהות של הטקסט

אבחון תעודת זהות של הטקסט:

מי הכותב (האם הוא מומחה בתחום)? המקור ממנו נלקח  הטקסט, התאריך, קהל היעד אליו מופנה הטקסט.

 

 

 

 

 

 

 

 

קריאה מעמיקה

זיהוי רעיון מרכזי / מטרה / בעיה והבנתם

 

 

 

איתור משפטי מפתח:

מכילים נושאים עיקריים, משפטים מציגים טענות, בעיות עיקריות, הגדרות,עקרונות כוללניים, הבחנה בין עיקר לטפל

 

 

 

איתור רעיון מרכזי בפסקאות:

תמצות הרעיון המרכזי בפסקה באמצעות:

סיכום קצר במילים  שלך של עיקרי הפסקה; מתן כותרת לפסקה; ניסוח שאלה שהפסקה עונה עליה.

 

 

 

קריאה ביקורתית, זיהוי טעויות, מהימנות ותוקף

 

 

 

זיהוי עקרונות מרכזיים, מדעיים וטכנולוגיים וביצועי הבנתם

 

 

 

מיומנויות לבחירה

מתוך רשימת המיומנויות

כמו:

הבחנה בין עיקר לטפל

 

 

 

הבחנה בין עובדות לדעות

 

 

 

הסקת מסקנות או זיהוי מסרים מדעיים וטכנולוגיים

 

 

 

מציאת נקודות דמיון ושוני (השוואה)

 

 

 

שאלת שאלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סיכום כתבה

 

 

סיכום כתבה

באופן מילולי- ע"י כתיבת תמצית

תקציר הטקסט כולל הדגשים המופיעים בו, טיעונים מרכזיים/ הנחות מרכזיות התומכות בטיעונים אלה.

 

 

 

שימוש במשפטים פשוטים וברורים

 

 

 

שימוש בשמות ובמושגים המופיעים במאמר ללא העתקתם

 

 

 

סיכום חזותי של טקסט עיוני

שימוש במילות מפתח מתוך הטקסט

 

 

 

ייצוג חזותי לתכנים

 

 

 

 

ייצוג חזותי לקשרים בין התכנים

 

 

 

ארגון וסיכום טקסט באמצעות טבלה(הערה: לא כל טקסט מתאים לסיכום בטבלה)

בחירת קטגוריות להשוואה :

זיהוי מדדים חוזרים/ מרכיבים דומים הניתנים להשוואה

 

 

 

מציאת נקודות דמיון ושוני ע"פ הקטגוריות המושוות

 

 

 

הסקת מסקנות על פי  המאפיינים המצויים בטבלה

 

 

 

 

ב. דוגמה למחוון 'מלא' המתאים להערכת כתבה מדעית ספציפית

(ניתן לבחור קריטריונים מתאימים לכתבה הנלמדת, ולהשלים בהתאמה את הניקוד)

 

קריטריונים

רמות ביצוע

השיג/ה את המטרה במלואה

השיג/ה את המטרה בחלקה

נמצא/ת בראשית הדרך

פיענוח מידע והמללתו

תרשים
קריאה נכונה של תרשים:
מתאר תיאור מילולי מדויק של מגמת התרשים; מזהה משתנים (
X ו- Y) ואת כותרת התרשים; מזהה את הקשר בין המשתנים – מיישם את הידע שנרכש (הסבר).

קריאה נכונה של תרשים: מתאר תיאור מילולי מדויק של מגמת התרשים, מזהה משתנים (X ו- Y) ואת כותרת התרשים.

קריאה של תרשים: מזהה את כותרת התרשים.

טבלה

קריאה נכונה של טבלה: מזהה מימדים / קריטריונים, יחידות, כותרת. מתאר תיאור מילולי מדויק של הנתונים המוצגים בטבלה.מוצא קשר בין המימדים, מיישם את הידע שנרכש, כולל אפשרות העברה מטבלה לתרשים/גרף.

קריאה נכונה של טבלה: מזהה מימדים / קריטריונים, יחידות, כותרת. מתאר תיאור מילולי מדויק של הנתונים המוצגים בטבלה.

קריאה של טבלה: מזהה את כותרת הטבלה.

זיהוי רעיון מרכזי / מטרה / בעייה וביצוע הבנה מתאים

מזהה רעיון מרכזי / מטרה / בעיה ויודע לנסח זאת במלים שלו באופן נכון וברור.

מזהה רעיון מרכזי / מטרה / בעיה. הניסוח ברמת ציטוט בלבד.

מעתיק רעיון מרכזי / מטרה / בעיה שגויים.

הבחנה בין עיקר לטפל

מזהה את כל המושגים המרכזיים הנחוצים להבנת הקטע ומציגם לפי סדר החשיבות.

מזהה את כל המושגים אך אינו מדרגם נכון.

מזהה מושגים מעטים בלבד ואינו מדרגם כלל או אינו מדרגם נכון.

הבחנה בין דעות, עובדות והשערות

מצליח להבחין בין כל העובדות לדעות ולהשערות ולקשר ביניהן.

מצליח להבחין בין כל העובדות לדעות ולהשערות, אך לא מקשר ביניהן.

מצליח להבחין רק במספר מועט של עובדות, ואינו מקשר בינן לבין דעות ולהשערות.

קריאה ביקורתית, זיהוי טעויות, מהימנות ותוקף

מוצא X טעויות; מזהה את סוג המקור (מדעי, פופולרי, פרסומת); מנמק מדוע המקור הוא מהימן/לא מהימן.

זיהה כמחצית מהטעויות.

לא זיהה טעויות.

הסבר רעיונות מדעיים וטכנולוגיים וביצועי הבנתם

מזהה את כל הרעיונות המדעיים / הטכנולוגיים; מגדיר את הרעיונות או מנסח את העיקרון באופן המאפשר הבנת המאמר.

מזהה חלק מהרעיונות / העקרונות; מגדיר חלקית את הרעיונות או מנסח ניסוח חלקי של העקרונות.

אינו מזהה רעיונות; הגדרה שגויה של הרעיון או ניסוח שגוי של העיקרון.

הסקת מסקנות או זיהוי מסרים מדעיים וטכנולוגיים

מבחין בין עובדות למסקנות. מקשר בין העובדות; מנסח בע"פ או בכתב את המסר / המסקנה במלואו/ה.

מנסח את המסר / המסקנה באופן חלקי.

מנסח את המסר / המסקנה באופן שגוי.

 

* לכתבה המדעית הפופולארית חשיבות רבה בהוראת מוט"ל. זוהי משימת חובה, הכוללת בתוכה ביטוי לעקרונות השונים של הוראת מוט"ב. להסבר מצורפת רשימת הרעיונות המדעיים ורשימת המיומנויות מתכנית הלימודים החדשה (התשע"ח, 2018) שניתן להפעילן במהלך משימה זאת ובמהלך כל שאר המשימות.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/11/2020  

עדכוני rss