education - חינוך מדע וטכנולוגיה לכל בחינוך העיוני המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית להשכלה כללית
 

תכנית הלימודים מדע וטכנולוגיה לכל כוללת נושאים מתחומי הדעת המדעיים השונים המשלבים מיומנויות חשיבה. נבחרו נושאים המדגישים את האופי הבינתחומי של המדע, על קשרים בין תחומיים (המדע, הטכנולוגיה והחברה) שהם בעלי זיקה משמעותית לחיי הלומד ולחיי החברה בה הוא חי. מטרת העל של תכנית מדע וטכנולוגיה לכל היא להקנות אוריינות מדעית טכנולוגית לכלל התלמידים.


תכנית הלימודים "מדע וטכנולוגיה לכל" מיועדת לתלמידי החטיבה העליונה, שאינם מתמחים במדעים. בהתאמה לכך מטרת המקצוע לטפח את דמותם של אזרחי העתיד, כך שיהיו מסוגלים לצרוך מידע מדעי טכנולוגי באופן מושכל, ולהתמודד עם עולם המושפע יותר ויותר ממדע ומטכנולוגיה.

 

חמרי הלמידה - מבניות מדע וטכנולוגיה לכל אשר מיועדות ללימוד "השכלה כללית" ומוצגות להלן הן מבניות שפותחו במסגרת המקצוע, במהלך השנים, אך לא נכללות בתוכנית המותאמת ב"מדע וטכנולוגיה לכל". 

התכנית התקפה לתלמידים המתחילים את לימודיהם בכיתה י' החל משנת תשע"ה בלבד.

 

 מסמך התכנית

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/11/2020  

עדכוני rss