education - חינוך מדע וטכנולוגיה לכל בחינוך העיוני המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
 "מדע וטכנולוגיה לכל" בהיקף 90 שעות לימוד  
 

מבוא לתכנית המותאמת במדע וטכנולוגיה לכל בהיקף 90 שעות (חלופה לחובת מדעים)

התוכנית המצורפת להלן מיועדת לתלמידים המתחילים את לימודיהם בכתה י' בשנת הלימודים תשע"ו ואילך, אשר לומדים 3 שעות שבועיות בכיתה י' במסגרת חובת מדעים.
מדע וטכנולוגיה לכל פותח במטרה להקנות הקניית אוריינות מדעית טכנולוגית לתלמידים שאינם מתמחים במדעים. בהתאם לכך:
הוא כולל נושאים במדע (ביולוגיה, כימיה, פיסיקה),וטכנולוגיה הנלמדים בגישה אינטגרטיבית.
דרכי ההוראה כוללות מתן דגש על רעיונות מדעיים ושילוב מיומנויות חשיבה באופן מובנה ומדורג
כלי ההערכה מגוונים מאפשרים לתלמיד להביא לידי ביטוי את יכולותיו, סגנונות הלמידה ותחומי העניין שלו.
שילוב זה של נושאי הלימוד ודרכי הוראה-למידה-הערכה עשוי לתרום לצריכה בררנית של שירותים, להבעת עמדות ולקבלת החלטות מושכלות אצל תלמידים בעלי התנהגויות מוסריות וחברתיות.

ההוראה מבוססת על גישה תמטית (Thematic teaching) המשלבת תכנים מדיסציפלינות שונות, ויוצרת הזדמנויות להתמקד בנושא,בבעיה או בתופעה שמקורם בעולם האמיתי מזוויות ראייה שונות.הפעילויות הלימודיות האופייניות להוראה זו רלבנטיות לחיי התלמידים וקשורות להתנסויות משמעותיות שהתלמידים אחראים לביצוען; הן כוללות גם היבטים מהתחומים הקוגניטיבי והריגושי (אפקטיבי) במשולב.

דרך זו מגבירה את ההנעה (מוטיבציה) ללמידה. גישה זו מאפשרת באופן מיוחד לטפח סקרנות, פתיחות לרעיונות חדשים וספקנות שנובעת מהתמצאות במידע. דרכי הלמידה כוללות למידה יחידנית ולמידה שיתופית במהלך הלמידה התלמיד פעיל ושותף ביצירת מגוון תוצרים.

הערכת התלמיד במדע וטכנולוגיה לכל מתייחסת לתהליכי הלמידה כמו גם לתוצריה.תהליך ההערכה של התלמיד מתמשך ומשולב בהוראה והוא כולל הגדרה והבהרה של הציפיות ללומד. התלמיד פעיל בהערכת עבודותיו.


במסגרת לימוד המדעים בכיתה י' בהיקף של 3 שעות יש ללמד את נושאי הלימוד הבאים:
1. מיקרואורגניזמים על פי היחידה "הסמויים מן העין" . 
2. כוחות ותנועה על פי היחידה "חשיבה בתנועה".
3. חומרים - בחירה של 2 תת-נושאים מתוך 4 מתוכנית הלימודים


כלי הוראה –למידה ומחוונים המומלצים לשימוש בלימוד של בסיס הידע והמיומנויות הם:

  • שילוב כתבה מדעית פופולארית
  • הקניית מיומנויות חשיבה בדרך מובנית ומדורגת
  • מרכיבי משימה ומחוון המאפשרים אופני ביטוי מגוונים
  • שאלות רפלקטיביות ומטא-קוגניטיביות המשולבים בדף האישי בתלקיט של מדע וטכנולוגיה לכל.

רציונל ומחוונים של התוצרים הקבוצתיים: עיתון קיר, מחק למודי, כרזה, מצגת, סקר ובניית מודל/דגם,ניתן למצוא באתר מיט"ב, למורי "מדע וטכנולוגיה לכל" ב"חמרים למורים בלבד".קובץ המלצה לתכנון תהליכי הוראה - למידה – הערכה עבור "מדע וטכנולוגיה לכל" בהיקף 90 שעות (חובת מדעים)

 

ההערכה המסכמת בתוכנית ל-90 שעות היא פנימית בית ספרית, באמצעות הערכת חלופית על פי בחירת בית הספר.

ניתן, אך אין חובה, לקיים מבחן מסכם.

 

הבהרה

"מדע וטכנולוגיה לכל" פותח במטרה להקנות אוריינות מדעית לתלמידים שאינם מתמחים במדעים. כדי לענות על צורכי התלמידים, חשוב להעריך את הישגי התלמידים לא רק על ידי מבחנים אלא לשלב במהלך ההוראה משימות המשלבות אופני ביטוי מגוונים (העשויות להתאים לתלקיט, המהווה מרכיב ההערכה הפנימית, 30%, עבור תלמידים הממשיכים לימודיהם ל-5 יח"ל) בנוסף חשוב להפעיל דרכי הוראה-למידה מגוונות כמו: התנסות במעבדה, צפייה בסרט, פעילות בסביבה מתוקשבת.


1. ניתן להיעזר ברצפים המופיעים באתר מרכז המורים.

2. הקניית המיומנויות ותרגולן יתבצעו בהתאמה לנושאי המבניות שילמדו.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/11/2020  

עדכוני rss