education - חינוך מדע וטכנולוגיה לכל בחינוך העיוני המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

חברי ועדת המקצוע בתשע"ח

שם חבר הוועדה

שם המוסד והתפקיד

פרופ' יהודית דורי,

יו"ר ועדת המקצוע, דיקנית הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון

ד"ר גילמור קשת-מאור

מנהלת אגף א' למדעים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

ד"ר יעל שוורץ

מנהלת מרכז המורים מוט"ל ומו"ט חט"ב, מכון ויצמן למדע

תמי רוזמן

מנהלת תחום מוט"ל במרכז המורים, מורה לביולוגיה ולמוט"ל

פרופ' משה ברק

אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' איגור ורנר

הפקולטה למדע וטכנולוגיה, הטכניון

ד"ר אמירה רום

מומחית בתחום ההערכה, המחלקה להשתלמויות מורים, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר רקפת דנאי

מורה למוט"ל, ממונה ספרי לימוד בתחום מדעים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

ענת אסולין

מדריכה ארצית, מורה לביולוגיה ולכימיה, עוזרת מפמ"ר

מר ניסים אוחנה

מדריך ארצי, מנהל מדע וטכנולוגיה

מר מוטי מאיר

מנהל טכני ורכז מגמות הרובוטיקה במכללת אורט גבעת רם ירושלים

ד"ר אהרון שחר

מפמ"ר ומנהל אגף טכנולוגיה, משרד החינוך. מרכז הועדה

ד"ר מיכל נחשון

מפמ"ר מוט"ל בנתיב העיוני , המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך. מרכזת הועדה

 

חברי ועדת המקצוע בתשע"ה-תשע"ו

שמות חברי הועדה

שם המוסד

פרופ' אורי סיון - יו"ר ועדת התוכנית ויו"ר ועדת המקצוע מדע וטכנולוגיה בחברה- מוט"ב

הפקולטה לפיזיקה, הטכניון, חיפה

ד"ר מיכל נחשון - מרכזת הועדה

מפמ"ר מדע וטכנולוגיה בחברה- מוט"ב,
המזכירות הפדגוגית

גרשון כהן

מפמ"ר מדעי הטכנולוגיה, מנהל אגף טכנולוגיה,
מנהל מדע וטכנולוגיה

ניסים אוחנה

מדריך מרכז ארצי, מדעי הטכנולוגיה

ענת אסולין

מדריכה מרכזת ארצית, מוט"ב

ד"ר רוחמה ארנברג

ממונה תכניות לימודים, אגף מדעים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

ד"ר אלי אייזנברג

סמנכ"ל בכיר, ראש המנהל למחקר ופיתוח ולהכשרה, אורט

ד"ר רקפת דנאי

ממונה על ספרי לימוד, אגף מדעים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

פרופ' אבי הופשטיין

מחלקה להוראת מדעים, מכון ויצמן

פרופ' שמואל עינב

יו"ר ועדת מקצוע מדעי הטכנולוגיה, המחלקה להנדסה ביו רפואית, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' דיויד פורטס

מחלקה להוראת מדעים, מכון ויצמן

ד"ר לולי שטרן

מנהלת בית הספר היסודי, ליאו-בק, חיפה

 

 

חברי ועדת מקצוע מדע וטכנולוגיה בחברה תשע"ב - תשע"ד

 

פרופ' יכין כהן - יו"ר הוועדה, הפקולטה להנדסה כימית, הטכניון, חיפה

ד"ר מיכל נחשון - מרכזת הוועדה, מפמ"ר להוראת מוט"ב, משרד החינוך, ירושלים

גב' הילית אורן - מורה לביולוגיה, ביה"ס החקלאי, הכפר הירוק

פרופ' בת-שבע אילון - המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות

גב' ענת אסולין - מורה לכימיה, ביולוגיה ומוט"ב, אולפנית אורט אמונה, טבריה

ד"ר חוסאם דיאב - מפקח על הוראת המדעים במגזר הערבי, משרד החינוך, ירושלים

ד"ר דוד פורטס - המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות

פרופ' טלי טל - המחלקה להוראת המדעים, הטכניון

ד"ר רקפת דנאי - האגף לתכנון ופיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך, ירושלים

ד"ר תמי יחיאלי - המחלקה למדעי הטבע, מכללת ירושלים

ד"ר אמירה רום - המחלקה להשתלמויות, האוניברסיטה הפתוחה

גב' מרוות שאהין - מקיף שש שנתי חורפיש, תיכון פי הזהב, גוש חלב

ד"ר יעל שוורץ - המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/10/2017  

עדכוני rss