education - חינוך מדע וטכנולוגיה לכל בחינוך העיוני המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
תוצרידע - תשע"ז-תשע"ח - 2018-2017
כנס תוצרי  חקר ותיכון הנדסי של תלמידי מדע וטכנולוגיה לכל
 

תוצרידע תשע"ח - 2018

כנס תוצרי  חקר מדעי ותיכון הנדסי של תלמידי מדע וטכנולוגיה לכל נערך במוזיאון המדעטק בחיפה ב-10 באפריל 2018.  בכנס השתתפו כ-200 תלמידים מכל המגזרים, שהציגו כ-40 עבודות חקר מדעי ותיכון הנדסי.
התלמידים סיירו במוזיאון בחדר החושך, בחדר גלים וחידות, בחדר האסטרונומיה, בחדר התעופה, עסקו בפעילות בניית גשר ליאונרדו והציגו את הפרויקטים הקבוצתיים שלהם בחוצות היוצר.
סטודנטים להוראה מהפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, המשתתפים בקורס "סוגיות מתקדמות בהוראת מדע וטכנולוגיה לכל" הטכניון, ראיינו את התלמידים ומוריהם בנושאי עבודתם. בתום היום חולקו תעודות לתלמידים ולמורים על הצטיינות בעבודותיהם.

תוצרידע 18 -1

תוצרידע 18-2

תוצר ידע 2017

כנס תוצרי  חקר ותיכון הנדסי של תלמידי מדע וטכנולוגיה לכל נערך בטכניון בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ב-25.4.17. בכנס השתתפו כ-100 תלמידים מכל המגזרים, שהציגו כ-33 עבודות חקר ותיכון. התלמידים סיירו בגן האקולוגי בטכניון, השתתפו בפעילות "מנפלאות החומר" שעסקה בחומרים כימיים, וגולת הכותרת הייתה הצגת הפרויקטים הקבוצתייים במושבים מקבילים על ידי התלמידים לעמיתיהם. בתום היום חולקו תעודות לתלמידים ולמורים על הצטיינות.

ניתן להתרשם מתמונות של המשתתפים והתוצרים בקישורים הבאים: 1, 2 , 3

רשימת פרויקטי חקר שהשתתפו בתוצרידע

רשימת תוצרי תיכון הנדסי שהשתתתפו בתוצרידע  

 

פוסטר לדוגמא של תיכון הנדסי מאת בליינך בקלה, תיכון עירוני ה' חיפה בהנחיית המורה לילך ענבר בנושא מתקן לייבוש בגדים 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/05/2018  

עדכוני rss