education - חינוך מדע וטכנולוגיה לכל בחינוך העיוני המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
הרציונל לפיתוח המקצוע "מדע וטכנולוגיה לכל"
מכתב שנשלח למייקל פארדיי על ידי צ'רלס דיקנס
 


28 במאי , 1850.

אדוני הנכבד,

עלה בדעתי שאנשים רבים עשויים להפיק תועלת רבה אם יקבלו הסבר על הרצאותיך האחרונות סביב שולחן ארוחת הבוקר ועל אלה שנשאת בשנה האחרונה לפני ילדים.

אשמח מאד לקבל כמה דפים כתובים המתייחסים אליהן לפרסום בעיתון החדש שלי, במילים של יום יום ( Household Words).

אני מבקש לדעת אם תסכים לכך, ואם כן, אם תואיל להשאיל לי את רשימותיך מאותן הרצאות לשם עיון יסודי.

מתוך: בראג, מלוין (2004) המדענים הגדולים ספרי עליית הגג, ידיעות אחרונותהגישה המבוטאת במכתבו של צ'ארלס דיקנס משקפת את התפיסה הפדגוגית ב"מדע וטכנולוגיה לכל". מטרת המקצוע היא לאפשר את המדע להיות נגיש לכולם, כך שהרעיונות המדעיים יהיו בהירים לכל אזרח.

"מדע וטכנולוגיה לכל" הוא מקצוע מדעי המיועד לתלמידי החטיבה העליונה שאינם מתמחים במדעים.בבסיסו עיסוק ברעיונות מדעיים מדיסציפלינות מדעיות שונות, ורכישת מיומנויות חשיבה ולמידה. במהלך ההוראה מודגש הקשר בין המדע לטכנולוגיה ונלמדים יישומיים טכנולוגיים של עקרונות מדעיים.

תהליכי ההוראה-למידה ב"מדע וטכנולוגיה לכל" מאורגנים סביב נושאים בעלי רלבנטיות לעולמו של התלמיד.


מטרת המקצוע היא להקנות אוריינות מדעית Scientific Literacy -  כשילוב של ידע מדעי בסיסי, של מיומנויות הדרושות לאזרח העתיד ושל עמדות כלפי מדע וטכנולוגיה. רכישת האוריינות המדעית על ידי התלמידים יכולה לתרום להיותם אזרחים המסוגלים

להעריך יוזמות מדעיות, להבין מהם העקרונות על פיהם מתנהל עולם הטבע, לחשוב חשיבה ביקורתית ועצמאית, להפעיל שיקול דעת בבחירה בין אלטרנטיבות, ולהתמודד עם בעיות הכוללות מרכיבים כמו: עובדה ופרשנות, מספרים ותבניות, טיעון הגיוני וחוסר ודאות.שלוש נקודות מוצא שתרמו לגיבוש אופיו של המקצוע:

  1. מדע צריך להילמד על ידי כל התלמידים ולא להיות נחלתם של בודדים.
  2. תהליכי הלמידה הם תהליכים פעילים שמטרתם לעודד תהליכי למידה משמעותית.
  3. למידת המקצוע בבית הספר צריכה לשקף את הגישה האינטלקטואלית והתרבותית, שמאפיינת את המדע בתקופתנו.

בהתאם לכך תהליכי לימוד הרעיונות המדעיים ורכישת מיומנויות החשיבה והלמידה משולבים בהתנסות בדרכי למידה מגוונות תוך מתן ביטוי לכישוריהם המגוונים של התלמידים, ובהערכה באמצעות שתי דרכים המשלימות זו את זו: מבחן ותלקיט.


אנו מצפים שבעקבות לימודי "מדע וטכנולוגיה לכל" הלומדים יהיו אזרחים המסוגלים להבין את עולם הטבע ולחוות אותו; ידעו להשתמש בתהליכים ובעקרונות מדעיים לשם קבלת החלטות אישיות, ידעו לנקוט עמדה מושכלת לגבי סוגיות חברתיות בעלות נגיעה מדעית-טכנולוגית וליטול חלק בפיתוח המדינה במישורים השונים.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/07/2017  

עדכוני rss