education - חינוך מדע וטכנולוגיה לכל בחינוך העיוני המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
מבוא
 

מוצגת לפניכם תכנית הלימודים המעודכנת 2018.

בעקבות המלצות דו"ח הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי (דו"ח הררי, "מחר 98", 1992), הוחלט על פיתוח מקצוע לימודים חדש - "מדע וטכנולוגיה בחברה" (מוט"ב).

מקצוע הלימודים "מדע וטכנולוגיה בחברה" (מוט"ב) נוסף לתכנית לימודי החובה של כל הלומדים בחטה"ע, ש"אינם מתמחים במדעים או במקצועות טכנולוגיים-הנדסיים". החלת חובה זו על התלמידים בחטה"ע עונה להמלצה א/8: "הוועדה ממליצה על הנהגת מקצוע חובה חדש בחטיבות העליונות: "מדע וטכנולוגיה בחברה מודרנית". מדובר במקצוע שיילמד בכל בתי הספר בנתיבים העיוניים והטכנולוגיים והמיועד לתלמידים שאינם מתכוונים להמשיך לימודים בכיוון מדעי-טכנולוגי". ("מחר 98", עמ' 36) ובהמשך כתוב:

"בחטיבה העליונה רוב התלמידים אינם מתמחים במקצועות מדעיים - עבורם סבורה הוועדה כי יש צורך בבניית מקצוע חדש - מדע וטכנולוגיה בחברה המודרנית. מקצוע זה ייבנה מודולרית ותפקידו להקנות את ההשכלה הראויה לאותם צעירים שאינם מתכוונים להתמחות בעתיד במקצוע מדעי. עיקרו של מקצוע זה איננו בהיקף החומר הכלול ובכיסוי פרקי המדע והטכנולוגיה כולם דווקא, כי אם בלימוד מהנה שיש בו משום הקניית כלים והרגלי חשיבה מדעיים-טכנולוגיים". (שם, עמ' 20)


דברי פרופסור חיים הררי בכנס מורי מוט"ב


כדי להגדיר את תכנית הלימודים למקצוע זה, ואת הקווים המנחים לפיתוח חומרי הוראה ולמידה, מונתה בשנת 1996 ועדת תכנית שהגדירה תכנית מסגרת למקצוע החדש, קבעה קריטריונים לפיתוח חומרי למידה מתאימים ומודל להכשרת מורים להוראת המקצוע. בשנת 1998 פורסם על ידי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים המסמך "מסגרת לתכנית הלימודים מוט"ב לחטיבה העליונה" והחלה הפעלת התכנית בכל רחבי הארץ.

בשנים 2005-2004, לאחר כמה שנים שבהן הופעלה התכנית, נערך מחקר הערכה על ידי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים באמצעות מכון סאלד, לקראת עדכון תכנית הלימודים במוט"ב. במחקר נבדקו ההיקף והאופי של השימוש במסמך ה"מסגרת לתכנית לימודים מוט"ב לחטיבה העליונה"; הפעלת התכנית "הלכה למעשה" בהדגשת הפערים בין המצוי לרצוי; קשיים בהפעלת התכנית ועמדות מנהלים, מורים ותלמידים בנושאים הקשורים למקצוע מוט"ב.

הממצאים העיקריים שהתקבלו במחקר היו:

  • רוב מטרות התכנית בתחומי התוכן ומיומנויות החשיבה מושגות.
  • לא כל הנושאים שעבורם פותחו חומרי למידה נלמדים. הסיבות העיקריות לכך הן חופש הבחירה הניתן למורים לבחור את נושאי הלימוד לתלמידיהם ואי התאמה של חלק מהנושאים לאוכלוסיית התלמידים.
  • הקשיים העיקריים בהפעלת התכנית: הרכבה של אוכלוסיית התלמידים, שמרביתם בעלי הישגים נמוכים יחסית במכלול רחב של מקצועות הלימוד, והעומס המוטל על המורה בהוראת מקצוע בינתחומי כדוגמת מוט"ב.
  • היבטים בתכנית שראוי לשמר או לשפר: לשמר את עקרון הבחירה, להגדיר את ליבת המקצוע מבחינת נושאי החובה והמיומנויות הנדרשות, לצמצם את ההיקף הנדרש בנושאים מסוימים ולהוסיף נושאים הרלוונטיים לעתידם של התלמידים.

 

עם האיחוד בין  המקצוע מוט"ב למקצוע "מדעי הטכנולוגיה"  ויצירת המקצוע החדש "מדע וטכנולוגיה לכל" שונתה תוכנית הלימודים בנתיב העיוני, כך שתכיל יותר היבטים טכנולוגיים.

 

בתרשים "הקוביה", המתאר את תפיסת תכנית הלימודים המעודכנת ב"מדע וטכנולוגיה לכל", מוצעים צירופים אפשריים של הוראת נושאי הלימוד בשילוב מיומנויות ואסטרטגיות החשיבה מתאימות בסביבות למידה מגוונות


kubia

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/01/2019  

עדכוני rss