education - חינוך מדע וטכנולוגיה לכל בחינוך העיוני המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
מבוא
 

מדע וטכנולוגיה לכול הינו מקצוע מדעי-טכנולוגי-הנדסי המקנה אוריינות בתחומים אלו.
המקצוע "מדע וטכנולוגיה לכול" נלמד החל משנת הלימודים תשע"ו בבתי הספר בכיתות העיוניות ובכיתות הטכנולוגיות בהיקף של 5 יחידות לימוד. המקצוע מבוסס על שני מקצועות שנלמדו בעבר: "מדע וטכנולוגיה בחברה" (מוט"ב) ו"מדעי הטכנולוגיה".

 

רקע

בעקבות המלצות דו"ח הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי (דו"ח הררי, "מחר 98", 1992), הוחלט על פיתוח מקצוע לימודים חדש - "מדע וטכנולוגיה בחברה" (מוט"ב).

מקצוע הלימודים "מדע וטכנולוגיה בחברה" (מוט"ב) נוסף לתכנית לימודי החובה של כל הלומדים בחטה"ע, ש"אינם מתמחים במדעים או במקצועות טכנולוגיים-הנדסיים". החלת חובה זו על התלמידים בחטה"ע עונה להמלצה א/8: "הוועדה ממליצה על הנהגת מקצוע חובה חדש בחטיבות העליונות: "מדע וטכנולוגיה בחברה מודרנית". מדובר במקצוע שיילמד בכל בתי הספר בנתיבים העיוניים והטכנולוגיים והמיועד לתלמידים שאינם מתכוונים להמשיך לימודים בכיוון מדעי-טכנולוגי". ("מחר 98", עמ' 36) ובהמשך כתוב:

"בחטיבה העליונה רוב התלמידים אינם מתמחים במקצועות מדעיים - עבורם סבורה הוועדה כי יש צורך בבניית מקצוע חדש - מדע וטכנולוגיה בחברה המודרנית. מקצוע זה ייבנה מודולרית ותפקידו להקנות את ההשכלה הראויה לאותם צעירים שאינם מתכוונים להתמחות בעתיד במקצוע מדעי. עיקרו של מקצוע זה איננו בהיקף החומר הכלול ובכיסוי פרקי המדע והטכנולוגיה כולם דווקא, כי אם בלימוד מהנה שיש בו משום הקניית כלים והרגלי חשיבה מדעיים-טכנולוגיים". (שם, עמ' 20)


דברי פרופסור חיים הררי בכנס מורי מוט"ב


כדי להגדיר את תכנית הלימודים למקצוע זה, ואת הקווים המנחים לפיתוח חומרי הוראה ולמידה, מונתה בשנת 1996 ועדת תכנית שהגדירה תכנית מסגרת למקצוע החדש, קבעה קריטריונים לפיתוח חומרי למידה מתאימים ומודל להכשרת מורים להוראת המקצוע. בשנת 1998 פורסם על ידי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים המסמך "מסגרת לתכנית הלימודים מוט"ב לחטיבה העליונה" והחלה הפעלת התכנית בכל רחבי הארץ.

 

תוכנית הלימודים המעודכנת למקצוע מדע וטכנולוגיה לכול (מוט"ל), החל משנה"ל תשע"ו

 

עם האיחוד בין המקצוע מוט"ב למקצוע "מדעי הטכנולוגיה"  ויצירת המקצוע החדש "מדע וטכנולוגיה לכל" עודכנה תוכנית הלימודים בנתיב העיוני.

תוכנית הלימודים המעודכנת למקצוע מדע וטכנולוגיה לכול (מדע וטכנולוגיה בחברה) הוכנה על ידי ועדת התוכנית, בראשות פרופ' אורי סיון, הפקולטה לפיסיקה, הטכניון, שמונתה מטעם המזכירות הפדגוגית.

 

מוצגת לפניכם תכנית הלימודים המעודכנת, התשע"ח, 2018.

 

בתרשים "הקוביה", המתאר את תפיסת תכנית הלימודים המעודכנת ב"מדע וטכנולוגיה לכל", מוצעים צירופים אפשריים של הוראת נושאי הלימוד בשילוב מיומנויות ואסטרטגיות החשיבה מתאימות בסביבות למידה מגוונות


kubia

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/11/2020  

עדכוני rss