education - חינוך מדע וטכנולוגיה לכל בחינוך העיוני המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
מבנה התכנית
 

תכנית הלימודים ב"מדע וטכנולוגיה לכל" עברה שינויים שכללו שילוב מוגבר של היבטים טכנולוגיים בתכנית והתאמות למדיניות של משרד החינוך בנושא למידה משמעותית מתוך רצון לעודד למידה פעילה וחווייתית, עבודת צוות, חשיבה מעמיקה ותהליכי חקר ופתרון בעיות במטרה להכשיר את הלומד להתמודדות עם אתגרי המאה ה-21.

 


התכנית פותחה במטרה להקנות אוריינות מדעית-טכנולוגית עבור תלמידים שבחרו שלא להתמחות במדעים הקלאסיי.
במסגרת זו נלמדים נושאים מדעיים-טכנולוגייםאינטגרטיביים, בעלי רלבנטיות לעולמם של התלמידים, תוך שילוב אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה ותהליכי חקר מדעי ותיכון הנדסי.
הלמידה מתבצעת בסביבה תומכת, המעודדת חוללות עצמית ולמידה לאורך החיים, ומאפשרת לתלמידים להביא לידי ביטוי מגוון אינטליגנציות.
תוצרי הלמידה מוערכים באמצעות תיק עבודות ומבחן בגרות.

 

הערות והארות נא להפנות בכתב אל:


ד"ר רוחמה ארנברג מרכזת ועדת התכנית


אגף מדעים
משרד החינוך, ירושלים 91911
טלפון - 02-5601059


E-mail: ruhamaer@education.gov.il

 


תכנית הלימודים מודולרית ואין בה חלוקה של תכנים ונושאים על פי שנות לימוד. סדר הוראת הנושאים נתון לשיקול דעתם של המורים. הבחירה מאפשרת בניית מסלולי הוראה שונים, בתנאי שיענו על מטרות התכנית. מודל גמיש כזה מתאים לארגון התכנים ושילובם, לאוכלוסיית התלמידים המגוונת ולאוכלוסיית המורים שהרקע האקדמי המדעי שלהם מגוון.

 

תכנית הלימודים המעודכנת 2018

 

מיקוד הלמידה לשנה"ל תשפ"א


 

** מיקוד הלמידה לשנה"ל תשפ"ב - טבלת מיקוד למידה ונושאים להרחבה

 

 

 

 

פרק המבוא

 • מבוא
 • התפיסה הרעיונית
 • אוכלוסיית היעד
 • מטרות ההוראה בתחומים: ידע תוכן, בתחום תהליכי חשיבה ובתחום
 • מדות וערכים
 • הדגשים ושיטות בהוראת התכנית: הוראה ממוקדת רעיונות מרכזיים,  בהקשרים רלוונטיים, רב תחומית, משלבת חשיבה עם תכנים ומטהקוגניציה ככלי למידה משמעותי.
 • דרכי הוראה וסביבות למידה: למידה בדרך החקר המדעי, תהליך התיכון
 • הנדסי, הסיור הלימודי, למידה שיתופית
 • דרכי הערכה
 • מסגרת הלימוד
 • מקורות

מפרטי תוכן

מדעי החומר 

• אנרגיה 
• כוחות ותנועה
• קרינה
• חומרים בחיי היום יום

מדעי החיים

• תורשה ואבולוציה
• מיקרואורגניזמים וביוטכנולוגיה
• אקולוגיה
• האדם ובריאותו

 

** מפרט תכנים בהתאמה למיקוד תשפ"ב

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/07/2021  

עדכוני rss