education - חינוך מדע וטכנולוגיה לכל בחינוך העיוני המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית לימודים מותאמת, תכנית לפי ההלימה
 

בדף זה מוצגת תכנית הלימודים המותאמת (30-70) לפי ההלימה, בשישה נושאי החובה שבתוכנית הלימודים הנוכחית.
תוכנית זו מיועדת עבור התלמידים הלומדים בהיקף של חמש יחידות לימוד, או עבור תלמידי 90 שעות במסגרת לימודי חובת המדעים.


 

  •  תכנית הלימודים המותאמת לפי ההלימה - החל משנה"ל תש"ף
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2020  

עדכוני rss