education - חינוך הפיקוח על החינוך המוזיקלי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מידע לקונסרבטוריונים
בקשות לתמיכה מתקציב משרד החינוך לשנת 2019 תמיכה בקונסרבטוריונים שהוכרו ע"י משרד החינוך
 


משרד החינוך מודיע כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2019 בנושאים ועל פי המבחנים לחלוקת תמיכות, כפי שיפורטו להלן ובכפוף לתקציב שאושר לשנת 2019  ובהתאם להוראות עפ"י סעיף 3 א' לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כל מוסד הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י המבחן המפורט בהמשך, מוזמן להגיש בקשה ליחידה הממונה במשרד החינוך.
מס' תקנה: 20-46-04-42 נושא התמיכה: תמיכה בקונסרבטוריונים ילקוט פירסומים: י"פ 7478 מיום 2.4.17 איש הקשר: רינה הלוי טלפון: 03 5603641 0506289215
המועד האחרון להגשת הבקשות באמצעות מערכת מרכב"ה הוא 02.12.2018 קול קורא מס' 9938 עבור הרשויות וקול קורא מס 9936 עבור עמותות המבקשות להגיש בקשה.
לתשומת ליבכם : בקשות התמיכה יוגשו באמצעות מערכת מרכב"ה באתר האינטרנט שכתובתו היא: http://www.most.gov.il/ >> פורטל תמיכות.
 
במידה שמתקבלת הודעה שהכרטיס אינו תקין או בכל בעיה  אחרת הקשורה בגישה לפורטל התמיכות יש לפנות למרכז התמיכה במרכב"ה בטלפון: 02-5012443. בנוסף מומלץ לפנות במייל לכתובת ccc@mof.gov.il  ולהשאיר הודעה עם פרטים ליצירת קשר.
 
גופים חדשים , אשר להם זו הפעם הראשונה להגשת בקשה לתמיכה ממשרד החינוך, יפנו לאנשי הקשר  בהתאם לתקנה הרלוונטית  כמפורט בטבלה למעלה מיד עם פרסום המודעה ,לשם הסדרת כרטיס חכם וקבלת המשך הנחיות (לא יתקבלו בקשות ידניות אלא רק בפורטל התמיכות).
 
חשוב לדעת!
החל משנת התקציב 2013 הגופים המגישים בקשות לתמיכה באמצעות פורטל התמיכות במרכבה מחוייבים  לחתום על בקשות התמיכה בחתימה דיגיטאלית, לפיכך יש להיערך מראש להנפקת כרטיסים חכמים למורשה החתימה בגופים הנתמכים, ממשל זמין נערך לתת סיוע טלפוני שיידרש ע"י הגופים הנתמכים ככל שיזדקקו לכך באתר שכתובתו support@tehila.gov.il
הנחיות נוספות ניתן לקבל אצל אנשי הקשר ביחידות המקצועיות.
 
תשומת ליבם של המוסדות מופנית להבהרות הבאות:
1. בקשות אשר לא מולאו כראוי, או שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים, עלולות להיפסל בועדת התמיכות. בקשות אשר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון. כמו כן, מודגש בזאת כי לא ניתן לשנות את בקשות התמיכה לאחר הגשתן.
2. המשרד יקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להוראות  סעיף 3 א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהם, (להלן נוהל התמיכות), עפ"י מבחני התמיכה הרלבנטיים, החלטות ממשלה והוראות החשכ"ל כפי שנקבעו או ייקבעו כדין.
3. לא תאושר תמיכה למוסד ציבור ששיעור הוצאות ההנהלה וכלליות שלו מתוך מחזור הכנסותיו השנתי, עולה על השיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות כמפורט בנוהל התמיכות.
4. בהתאם להוראת החשב הכללי מס' 6.0.0.2 יש להגיש את בקשת התמיכה בצרוף כל המסמכים הנדרשים , לרבות דוחות כספיים ואישור ניהול תקין מרשם העמותות לשנת 2019.
5. ניתן לעיין בנוסח משולב לא רשמי של מבחני התמיכה באתר של משרד המשפטיםwww.justice.gov.il , אולם הנוסח המחייב של כל מבחן תמיכה הוא הנוסח שפורסם בילקוט הפרסומים על כל התיקונים.
6. בנוהל שר האוצר להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה, חלו שינויים קלים במסמכים, פרוט לגבי המסמכים כולל דוגמאות ניתן לראות בדף הבית של פורטל התמיכות.
 
להורדת תבחינים בכתובת : http://www.y-noam.com/cons/mivhanim.pdf
 
לצורך דיון בבקשות התמיכה יש צורך במילוי טופס ממשק נתוני קונסרבטוריון.
להלן כתובת להורדת טופס ממשק נתוני קונסרבטוריון תשע"ט 2019 :
https://www.y-noam.com/dlcenter.html

 

בקשות לתמיכה מתקציב משרד החינוך

תיקון לנוהל התמיכות

לעמותות- הגשת דוח לשנים 2018-2019

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/12/2020