education - חינוך פילוסופיה
 
 
 
 
 
 
 
 
עקרונות התכנית
 

 

מבוא
מטרות כלליות
מסגרת התוכנית
נושאי החובה
נושאי הבחירה
מבנה התוכנית
בחינות הבגרות

מבוא

תוכנית הלימודים באה להעניק מסגרת וכיוון ללימודי הפילוסופיה בחטיבה העליונה בבית הספר הכללי. התכנית ערוכה בהתאם לחלוקה של הפילוסופיה לתחומים, חלוקה המקובלת במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובחוץ- לארץ.

 

בכל תחום ניתנת לתלמידים ההזדמנות לקנות את ראשית הידע ואת הכישורים הדרושים לזהות בעיה פילוסופית ולטפל בה טיפול ראשוני, בין בהדרכת המורה ובין במסגרת עבודה עצמית. מטבע הדברים, בשלב זה של הלימודים תופס הטקסט הפילוסופי מקום חשוב. ניתוח טקסטים יאפשר לתלמידים להתוודע אל האופנים השונים שבהם ניסחו ההוגים הגדולים בכל הדורות את הבעיות שבהן התחבטו, ולהתוודע אל הפתרונות שגיבשו.

 

אגב כך, יערכו התלמידים היכרות גם עם נקודות עיקריות בהתפתחות הרעיונות הפילוסופיים מדור לדור ויעמדו במידת האפשר על חשיבותם של רעיונות אלה בימנו. אין הכוונה שהפרשנות הטקסטואלית תהיה עיקר העיסוק בשיעורים. הטקסט ישמש נקודת מוצא ועוגן לדיון רחב יותר שיתרום להרחבת ההבנה, תוך פיתוח גישה ביקורתית לתורות ולעמדות קיימות.

 

 

 

לראש הדף

מטרות כלליות

המטרות הכלליות של לימודי הפילוסופיה בחטיבה העליונה הן אלה:   

 • להפגיש את התלמידים פגישה ראשונה עם חטיבה מיוחדת של היצירה התרבותית האנושית.
 • לפתח ראשיתה של חשיבה ביקורתית מקיפה, חשיבה המצריכה חריגה אל מעבר לגבולותיהם של מקצועות הלימוד.
 • לטפח את יכולתם של התלמידים לחשוב חשיבה מופשטת ולהרגילם בניתוח מושגים כללים.
 • להביא את התלמידים לידי הבנה של השיטתיות ושל הדרישה לעקביות בתחום העיון ובתחום המדע.
 • להביא את התלמידים לראיית הקשר שבין פילוסופיה לתחומי דעת אחרים.
 • לפתח רגישות לבעייתיות הפילוסופית שבתחומי ידע אחרים ובחיי היום – יום.

 

 

לראש הדף

מסגרת התוכנית

התוכנית מיועדת לשתי הכיתות העליונות של החטיבה העליונה.

הלימודים יהיו בשתי רמות:

 

 • הרמה הרגילה: שתי יחידות לימוד
 • הרמה המוגברת: שלוש יחידות לימוד נוספות

במסגרת הרמה המוגברת התלמידים יכינו עבודה אישית בהיקף של יחידת לימוד אחת.

 

 

התוכנית מורכבת משתי קבוצות נושאים : נושאי חובה ונושאי בחירה

 

 

לראש הדף

נושאי החובה

נושאי החובה מיועדים לכל הלומדים בכל הרמות

כל אחד מנושאי החובה הוא בהיקף של 60 שעות

 

 

לראש הדף

נושאי הבחירה

נושאי הבחירה מתחלקים לשלוש קבוצות :

קבוצה א:  מיועדת הן לרמה הרגילה והן לרמה המוגברת

קבוצה ב' : סוגיות נבחרות , מיועדת ליחידה השלישית בלבד

קבוצה ג' : מיועדת ליחידה הרביעית בלבד

הנושאים בקבוצה א' יכולים להילמד בהיקף של 30 שעות או בהיקף של 60 שעות , למעט הנושא "מהי פילוסופיה".

 

הנושאים בקבוצה ב' יילמדו בהיקף של 30 שעות.

 

הנושאים בקבוצה ג' יילמדו גם הם בהיקף של 60 שעות.

 

 

לראש הדף

מבנה התוכנית

כל יחידת לימוד היא בהיקף של 90 שעות

 

הרמה הרגילה

שתי יחידות הלימוד הראשונות כוללות:

 

שני נושאי חובה : 120 שעות

שני נושאי בחירה : 60 שעות 

הרמה המוגברת

יחידת הלימוד השלישית כוללת:

הרחבה באחד מארבעת הנושאים של שתי יח"ל הראשונות (שני נושאי החובה או שני נושאי הבחירה) בהיקף של 30 שעות + שני נושאים מקבוצה ב', כל אחד בהיקף של 30 שעות. סה"כ 90 שעות.

 

יחידת הלימוד הרביעית כוללת:

הרחבה בנושא נוסף מארבעת הנושאים של 2 יח"ל הראשונות (שני נושאי החובה או שני נושאי הבחירה)  בהיקף של 30 שעות + נושא חתך מקבוצה ג' לפי בחירת המורה בהיקף של 60 שעות. סה"כ 90 שעות. נושא החתך הנבחר ע"י המורה, התכנים והמקורות הם באישור מפמ"ר.

 

יחידת הלימוד החמישית:

עבודה אישית של התלמיד בהנחיית המורה. העבודה היא על בסיס העמקה של התלמיד בנושא מסוים לפי התעניינותו. (רצוי שהנושא יהיה מתחום הנושאים שנלמדו בכיתה ).

 

הרמה הרגילה

במסגרת הרמה הרגילה יש ללמד את שני נושאי החובה תורת ההכרה ותורת המידות (אתיקה), כל נושא בהיקף של 60 שעות ועוד שני נושאי בחירה מקבוצה א' בהיקף של 30 שעות כל אחד.

 

הרמה המוגברת

במסגרת הרמה המוגברת התלמידים יעמיקו בהבנת הבעיות המרכזיות של הפילוסופיה שנלמדו ברמה הרגילה וירחיבו את לימודיהם באמצעות סוגיות ונושאים נרחבים נוספים. לימודי הרמה המוגברת, בדומה לימודי הרמה הרגילה, יתבססו על טקסטים פילוסופיים ראשוניים.

במסגרת זו אפשר יהיה לבחור בנושאים בין תחומיים (שילוב של הפילוסופיה עם מקצועות לימוד אחרים או נושאים אחרים לפי בחירת המורה באישור מפמ"ר). במסגרת זו התלמידים גם יכתבו עבודה אישית בהיקף של יחידת לימוד אחת (היחידה החמישית).

 

בחירת נושאי העבודה של היחידה החמישית והגשתה

ככלל, נושא העבודה יהיה הרחבה של התלמיד באחד מן התחומים או הנושאים שנלמדו בכיתה. אולם, אין למנוע מן התלמידים לבחור גם בתחומים/ נושאים שלא נלמדו בכיתה בתנאי שהעבודה לא תהיה כללית מידי ורדודה. יש לעודד כתיבת עבודה שמשלבת פילוסופיה עם תחומי דעת ומקצועות לימוד אחרים, למשל פילוסופיה יהודית , ספרות, מדעי החברה או מדעי הטבע.

העבודה תתבסס לא רק על ספרות משנית כי אם בעיקר על התמודדות עם טקסטים פילוסופיים ראשוניים המקובלים כבעלי ערך פנימי משל עצמם או עם טקסטים לא פילוסופיים ובתנאי שהניתוח והדיון ייעשו בכלים וגישות המקובלים בפילוסופיה.

 

צורת כתיבת העבודה , היקפה וביבליוגרפיה

הכותבים יתמודדו עם נושא / סוגיה/ טקסט וינתחו אותו בצורה ביקורתית ומעמיקה. יש להקפיד שהנושא/ הסוגיה/ הטקסט, יהיו ממוקדים ולא כלליים מידי או רחבים מידי. בעבודה יושם דגש על כושר הלימוד העצמי של הכותבים, יש לעודד אותם לגלות חשיבה ביקורתית אך, אין לדרוש מהם מקוריות או חידוש מחקרי. די אם ידעו לסכם בבהירות את הדברים שקראו, להשוות רעיונות וגישות שונות ולהעריך הערכה עצמית את מידת התקפות של הדברים שקראו. 

על הכותבים להבחין בין ניתוח של רעיונות, עמדות וגישות של אחרים לבין הביקורת, ההערכה והפרשנות שלהם ביחס לעמדות ולרעיונות של אחרים.

יש להקפיד שהעבודה תהיה בעלת מבנה קוהרנטי, חלקיה יהיו מלוכדים ומסקנותיה יתבססו על הדברים שנדונו במהלכה.

יש להקפיד שלשון העבודה תהיה תקנית כמקובל בעבודה מדעית והדיון ינוסח במשפטים בהירים ופשוטים ככל האפשר.

העבודה לא תקיף יותר מ- 15 עמודים (כשלושת אלפים מילה). בסופה יש לצרף ביבליוגרפיה שתכלול לפחות שני פריטים שונים, אחד "פרשני" והאחר טקסט פילוסופי מקורי בעל אופי "לא פרשני".

 

 

לראש הדף

בחינות הבגרות

 1. הבחינות ברמת 2 יח"ל וברמת 5 יח"ל הן בחינות בכתב במסגרת בית ספרית. כל שאלון בית ספרי חייב לקבל מראש את אישור המפמ"ר.
 2. נושאי העבודות האישיות והביבליוגרפיה לנושאים ( היחידה החמישית ) יוגשו לאישור המפמ"ר עד סוף חודש דצמבר של שנת הלימודים שבה ניגשים התלמידים לבחינה ברמה המוגברת.
 3. אפשר להיבחן בכל שלוש הרמות באותה שנה ( בכיתה יב' ) ואפשר גם לפצל את הרמות לבחינות בשנים שונות ( יא' ו- יב' ). 

 

 

לראש הדף


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/08/2011    

עדכוני rss