education - חינוך הפיקוח על הוראת הפיזיקה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תוכניות הלימודים בפיזיקה
 

תכניות הלימודים בפיזיקה עודכנו בשנים האחרונות כדי להחליף את תכנית הלימודים שהתפרסמה לפני כ-20 שנה. תכני הפיזיקה הבסיסית לא השתנו, אך מערכת החינוך עברה בשנים האחרונות שינוי בתפיסת מבנה תכנית הלימודים ובדגשים המופיעים בו. בנוסף חלו התפתחויות בדרכי ההוראה, הלמידה וההערכה ובאמצעי ההוראה.

לפיכך, התכנית החדשה מתבססת על המחקרים האחרונים בתחום הפדגוגיה והפסיכולוגיה ההתפתחותית ועל החידושים הטכנולוגיים והדידקטיים בהוראת הפיזיקה והטכנולוגיה. תכנית זו מותאמת להוראה בכל מערכת החינוך על מגזריה השונים. לדוגמה: בבית הספר הדתי אפשר לתכנן את ההוראה והלמידה, במסגרת תוכני החובה המתאימים או במסגרת פרקי בחירה, בהיבטים ובמשמעות של הפיזיקה  בזיקה לנושאי דת ומדע.

בהתאם לכך התהוו תוכניות הלימוד הבאות:


מבוא למדעים (חובת מדעים)

במסגרת מבוא למדעים בכיתה י' תלמידים שאינם לומדים מגמה מדעית ומגמה טכנולוגית  או שתי מגמות מדעיות ילמדו יחידת לימוד באחד מהמקצועות המדעיים (כימיה, ביולוגיה, פיזיקה). הערכה ביחידה זו היא הערכה פנימית בבית הספר.


5 יח"ל

החל מתשע"ה תלמידי 5 יח"ל ילמדו לפי "תוכנית הלימודים ללמידה משמעותית" הכוללת את נושאי המכניקה, חשמל ומגנטיות וקרינה וחומר ובנוסף יבחנו במעבדה. כל הנבחנים, לרבות אקסטרניים ונבחני משנה - יבחנו במכניקה וחשמל באותם השאלונים.


פיזיקה מחקרית

תכנית ייחודית ויוקרתית זו פותחת בפני התלמידים והמורים צוהר לעולם המחקר המדעי. תוכנית זו בהיקף של 5 יחידות נוספות על תוכנית 5 יח"ל וכוללת הגשת פרוייקט והבחנות עליו.


3 יח"ל

בשנת הלימודים תש"ף לא ניתן יהיה להזמין את שאלון 036-001.
תלמידים שייבחנו בשאלוני המכניקה והחשמל ולא ישלימו את ההיבחנות בשאר השאלונים יוכלו לקבץ את שני השאלונים לשאלון ראשי 036-300 ולקבל קרדיט ברמת 3 יח"ל.


1יח"ל

בשנת הלימודים תש"ף לא ניתן יהיה להזמין את שאלון 036-101.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/09/2019