education - חינוך הפיקוח על הוראת הפיזיקה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים החל מתשע"ה (רפורמת 30-70)
 

מקצוע הפיזיקה הוא מקצוע היררכי שכל שלושת נושאי הלימוד היו נושאי חובה. כדי לא לעוות את המבנה הדיסציפלינארי הוחלט ששניים מנושאי החובה יוערכו הערכה חיצונית ואחד מהם יוערך בהערכה בית ספרית. התכנית מופיעה בקובץ: "תכנית הלימודים המותאמת ל"למידה משמעותית" החל מתשע'ה".


נושאי החובה הם "מכניקה", "אלקטרומגנטיות" ו"מעבדה" והם מהווים 70% מתכנית הלימודים. על נושאים אלה התלמידים ייבחנו בבחינה חיצונית.


יש לשים לב שהפרקים "אופטיקה" ו"גלים מכניים" שהיו עד היום חלק משאלון המכניקה (בהיקף 0.5 יחידות לימוד) הועברו לנושאי הבחירה והערכתם תהיה בית ספרית. בנוסף לפרקים שלמים שהועברו לחלק הבחירה בפרקים האחרים שנשארו ישנם סעיפים שצומצמו או עברו התאמה.


הנושא "קרינה וחומר", המהווה 30% מכלל תכנית הלימודים, מומלץ כנושא להערכה פנימית. היקף הוראתו יהיה 4.5 שעה שבועית. בנושא זה יכללו הפרקים "אופטיקה" ו"גלים מכניים", שיילמדו בצורה מצומצמת יותר, כמו שאר הפרקים בחלק זה. הנושא כולל גם את המעבדות של הפרקים השונים.

 

 

תכנית ההיבחנות לנבחני משנה שסיימו את לימודיהם בקיץ תשע"ו

 

נבחני משנה שסיימו את לימודיהם עד קיץ תשע"ו ייבחנו לפי "תכנית ההלימה" המופיעה בקובץ שלהלן:


"תכנית ההיבחנות לנבחני משנה שסיימו את לימודיהם בקיץ תשע"ו (נקראה בעבר: תכנית הלימודים בפיזיקה בהלימה לשעות ההוראה)".

 

 

התכנית מתאימה לשאלונים של התכנית הישנה:

 

יחידת לימוד אחת - 036101.
5 יחידות לימוד, "מכניקה אופטיקה וגלים" - 036201.
5 יחידות לימוד, "חשמל" - 036002.
5 יחידות לימוד, "קרינה וחומר" - 036003.


 

 תכנית הלימודים המותאמת ל'למידה משמעותית' החל מתשע"ה

 תכנית ההיבחנות לנבחני משנה שסיימו את לימודיהם בקיץ תשע"ו

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/08/2019