education - חינוך תנ''ך בחינוך הדתי
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עדכון 17/4/2020

הנחיות לקביעת ציון הגמר, בהיעדר בחינה חיצונית, תעלינה כאן.

 

עדכון 26/3/2020

לאור המצב, להלן הנחיות מעודכנות:

מועד הבחינה נקבע ליום ט' סיוון תש"ף, 1/6/2020

מיקוד נושאים ופרקים בתכנית הלימודים לקראת הבחינה במועד קיץ תש"ף

 

 

עדכון 11/12/2019

לפניכם תכנית ההלימה לתשף, מפרט שאלוני הבגרות והנחיות לתלמידים הזכאים להתאמות בבחינות.

 

את התלמידים הזכאים להתאמות, יש לבחון לאורך השנה כולה בהתאם למפרטים המיוחדים להם, על מנת לוודא שיתרגלו לדרישות המבחן המתאימות להם.


פרטים נוספים לקראת הבגרות תוכלו למצוא באתר המפמ"ר-ללמוד וללמד.

בין השאר, תמצאו שם קישור לשאלונים משנים קודמות, היבחנות מותאמת דרך מערכת i-test ועוד.

 

חורף תש"ף

בחינת הבגרות תתקיים ביום חמישי, י"ב בטבת תש"ף, 9/1/2020.

 

מפרט התאמות למועד חורף תש"ף


מפרט שאלוני הבגרות המעודכנים - מועד חורף תש"ף

 

קיץ תש"ף

בחינת הבגרות תתקיים ביום שני, ט' בסיוון תש"ף, (1/6/2020).

טרם פורסם לו"ז מפורט של יום הבחינה, כולל שעות הבחינה.

 

מפרט התאמות למועד קיץ תש"ף

 

מפרט שאלוני הבגרות המעודכנים - מועד קיץ תש"ף

כל המידע לקראת בחינות הבגרות, לרבות:חומרי הלימוד, סמלי שאלונים, מבנה הבחינה, סוגי שאלות, התאמות לזכאים, בחינה מותאמת ב- i-test, - נמצא בקישור

 

 

 

 

קישורים שימושיים:

מסמכי יסוד וכלים פדגוגיים להוראת תנ"ך בחטיבה העליונה - תשע"ט

 

תכנית הלימודים בתנ"ך חמ"ד לכיתות ז'-י"ב לשנת תשע"ט


תכנית הלימודים לעולים חדשים לכיתות י'-י"ב לשנת תשע"ט

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/04/2020    

עדכוני rss