education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
כתה ג' – רציונאל ומתווה
 

ערכים מובילים

יצירות ויוצרים
 
בארון הספרים היהודי

מעגלי חיים וחברה

לוח השנה היהודי-ישראלי

חברות ומנהיגות

אגדות חז"ל

(ספר האגדה(

"בין אדם לחברו"

יום הכיפורים

יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה

שבת

יום ירושלים

 

בתכנית הלימודים של כיתה ג' נרחיב את מעגלי ההתייחסות החברתית ונעסוק בחברות וחברים, מנהיגות בחברה ותקשורת בין-אישית בכלל. הנושא מתאים גם לשלב ההתפתחותי בתהליך המתמשך של פיתוח כישורים חברתיים בביה"ס, בשכונה, בתנועה ובמסגרות חברתיות שונות.


בתוך כך, נמשיך בהנחת תשתית אוריינית יהודית – בהיכרות עם עולם האגדה של חז"ל, שבדמויותיו, בעלילותיו ובסגנונו המיוחד – מזמין את התלמידים להיכנס בשעריו של עולם מופלא ומסקרן, רחוק וקרוב כאחד. באמצעות האגדות נקיים שיח סביב שאלות מוסריות, תיקון מידות ונושאים ש"בין אדם לחברו". כך תשוחח היצירה שנבחרה (אגדות חז"ל – ספר האגדה) עם הערכים המובילים בשנה זו (חברות ומנהיגות).

 

קו מפריד

 

 

הצעה לפריסה שנתית - תשע"ט

 

ריכוז טקסטים ומקורות לפי תכנית הלימודים

 

 

ארון הספרים היהודי  

 

מתווה להוראה שנתית משולבת של יצירות מארון הספרים היהודי וערכים בציר מעגלי חיים וחברה.

מעגלי חיים וחברה  

חומרי למידה ומדריכים למורים

 

לוח השנה העברי  

 
 
חומרי למידה והוראה מגוונים ניתן למצוא בלשונית חגים ומועדים באתר
 
 
 

קו מפריד

 

יחידות לימוד נוספות ועזרי למידה באתר למורי המקצוע

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/08/2018    

עדכוני rss