education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כיוון שלוח השנה העברי הוא עוגן מרכזי בזהות היהודית ישראלית, הוא אינו נושא  התחום בשכבות גיל מסוימות,  אלא הוא עובר כציר רוחבי בכל אחת משכבות הגיל.

עם זאת,  כדי להימנע מחזרה בלתי פוסקת על תכני לוח השנה,  שנה אחרי שנה, דבר שבא בהכרח גם על חשבון תכנית הלימודים הכללית,  נקבע כי נושאי לוח השנה יילמדו בראייה רב שנתית, ספיראלית' ובזיקה ישירה לתכנית הלימודים הכללית.

במחזור ספירלי בן ארבע שנים יילמדו בכל שנה ארבעה מועדים נבחרים  במסגרת תכנית הלימודים באותה שנה, קרי: בזיקה ישירה לערכים המובילים באותה שנה ולשני מוקדי הלימוד: ארון הספרים יהודי ומעגלי החיים והחברה. (למשל: ראש השנה באגדה,  בשירה, במדרש;  וכן במשפחה, בטבע, בחברה וכו'.)

המבנה הספירלי המחזורי מאפשר חזרה אל המועדים השונים אחת לארבע שנים, תוך הרחבה והעמקה חדשים, כשבכל פעם המועדים נלמדים בדגש אורייני וערכי אחר.  בנוסף,  באחת מכיתות היסוד (כיתה ד) יילמד הלוח העברי כנושא במסגרת המוקד "מעגלי החיים והחברה".

יודגש כי הציפייה היא שיתר המועדים שאינם כלולים בתכנית הלימודים בשנה נתונה יילמדו ויצוינו באופן פתוח וחווייתי גם מחוץ לשיעורי תרבות יהודית-ישראלית, בעיקר במסגרת שעות חינוך וחברה, מקצועות תומכי זהות אחרים, בתי מדרש, טקסים  וכד' .

 

המלצות ללימוד ופעילות סביב מעגל השנה בפריסה רב-גילאית, המותאמות ללמידה בשיעורי תרבות יהודית-ישראלית ומחוץ להם מתפרסמות באתר , כשהן מאורגנות בהתאמה לשכבות הגיל.

 

לנוחותכם, מצורפת פריסה של מבנה ההוראה הספיראלית של הנושאים במעגל השנה העברי בהתאם לתכנית הלימודים.

      מוקד התוכן

 

כיתה

לוח השנה היהודי-ישראלי

כיתה א

ראש השנה

חנוכה

פסח

יום העצמאות

כיתה ב

שמחת תורה

פורים

שָׁלשׁ רְגָלִים כחגים חקלאיים

ל"ג בעומר

כיתה ג

יום הכיפורים

יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה

שבת

יום ירושלים

כיתה ד

סוכות ושמיני עצרת

ט"ו בשבט

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

שבועות

כיתה ה

ראש השנה

עשרה בטבת וצומות החורבן

שָׁלשׁ רְגָלִים כחגים חקלאיים

מחזור מועדים ממלכתיים (ניסן-אייר)

כיתה ו

שמחת תורה

חנוכה

פורים

פסח

כיתה ז

יום הכיפורים

יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה

שבת  

ספירת העומר

כיתה ח'

סוכות

ט"ו בשבט

שבועות

ט"ו באב

כיתה ט'

ראש השנה

עשרה בטבת וצומות החורבן

פסח

מחזור מועדים ממלכתיים (ניסן-אייר)

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/01/2017    

עדכוני rss