education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
מערך שיעור: 100 שנים לתל אביב
תל אביב - ערכים מתנגשים בהגשמת החזון הציוני
 

השנה עומד ציון יום העצמאות בסימן  100 שנים לתל אביב. מערך שיעור זה עוסק בסוגית תל אביב כמבטאת ערכים מתנגשים בהגשמת החזון הציוני ומעלה את השאלה:

האם תל-אביב העירונית היא התגשמות החזון הציוני?

המחברת: רוי-טל מונצז

ייעוץ: אדר כהן

הפיקוח על הוראת האזרחות ומטה קרמניצר – משרד החינוך

מדריך למורה:

קהל היעד: תלמידי כיתות ט-י"ב

זמן מוצע: 2-3 שיעורים  של 45 דק' כל אחד. המערך נועד למורים לאזרחות ולמחנכים.כדי לעמוד במסגרת זמן זאת , אנו ממליצים למורים לבחור מתוכו נושאים הרלוונטיים לדיון הכיתתי .

רציונאל ומטרות:

מטרות על:  

התלמידים ידונו בשאלה האם תל-אביב, סמל ההתיישבות העירונית והמרכז הכלכלי והתרבותי, היא הגשמת החזון הציוני 

מטרות דידקטיות: התלמיד יחבר בין אירועים אקטואליים למושגים באזרחות ובציונות.

מטרות בתחום הידע והמיומנויות:

התלמיד יכיר את תולדות הקמת תל אביב.

התלמיד יכיר ויזהה את הזכויות והערכים הדמוקרטיים המתנגשים בנושא חירות ושוויון, מתוך ניתוח צורת ההתיישבות העירונית לבין צורת ההתיישבות העובדת.

התלמיד ינקוט עמדה מושכלת

מטרות בפיתוח החשיבה (על פי "האופק הפדגוגי"):

התלמיד ידע לזהות דעות ועמדות שונות.

התלמיד יוכל להשוות בין דעות ועמדות שונות.

התלמיד ידע למפות את בחירתו.

התלמיד ידע להציג טיעון (טענה + נימוק).

התלמיד יפעיל חשיבה ביקורתית.

אמצעי הוראה

לוח וטושים, קטעי מקורות

 

הצעה למהלך שיעור:

1. המורה יציין כי השנה חוגגת תל אביב 100 שנים להיווסדה.

2. המורה יספר על תולדות הקמת העיר תל אביב, ובמקביל על צורות ההתישבות האחרות באותן שנים בארץ ישראל (ההתישבות העובדת, ובעיקר דגניה, אם הקבוצות, שקמה שנה לאחר תל-אביב).

3. המורה יציג בפני התלמידים את הטקסטים השונים.

4. יתקיים עיסוק ודיון בטקסטים, לאור השאלות המנחות.

5. המורה יחזור במהלך השיעור לשאלה המרכזית: האם צורת ההתיישבות העירונית (בעלת המאפיינים הבורגניים /  ליברליים / קפיטליסטיים  / הדגשת החירות, האינדיבידואליזם והאוטונומיה של הפרט) היא הגשמת החזון הציוני? או שמא דווקא ההתיישבות העובדת (בעלת מאפיינים של מלאכת כפיים,  קהילתיות, הדגשת ערך השוויון , הישיבה בספר) מגשימה את האידיאל הציוני באופן משמעותי יותר? 

  

 להורדת מערך השיעור

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/01/2018    

עדכוני rss