education - חינוך תורה שבעל פה בחינוך ממלכתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
המצוות התלויות בארץ, עמודים 31-32-33
 

כותרת

הטקסט התלמודי

ביאורים

תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לו עמוד ב, לז עמוד א (עמוד 31-32)

משנה:

מצוות התלויות בארץ

מתני'.

כל מצוה שהיא תלויה בארץ - אינה נוהגת אלא בארץ, ושאינה תלויה בארץ - נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ

חוץ מן

 

הערלה

וכלאים;

ר"א אומר:

אף החדש. 

משנה:

כל מצווה שהיא תלויה בארץ, צריך לקיימה רק בארץ, ומצווה שאינה תלויה בארץ, צריך לקיימה גם בארץ וגם בחו"ל.

אך יש מצוות התלויות בארץ שבכל זאת צריך לקיימן גם בחו"ל:

ערלה – פרי העץ בשלוש שנותיו הראשונות

כלאים – האיסור לזרוע שני מינים בשדה אחד

ורבי אליעזר מוסיף גם:

חדש – האיסור לאכול תבואה חדשה עד ליום הנפת העומר (בפסח)

גמרא:

מהי תלויה

גמ'.

מאי תלויה, ומאי שאינה תלויה?

שואלת הגמרא:

מהו המפתח לקבוע אם מצווה היא תלויה בארץ או שאיננה תלויה?

נסיון ראשון להבהרת המונח "תלויה", ודחייתו

אילימא

תלויה - דכתיב בה ביאה,

 

 

ושאינה תלויה - דלא כתיב בה ביאה,

 

והרי תפילין ופטר חמור דכתיב בהן ביאה, ונוהגין בין בארץ בין בח"ל!

אם נאמר

מצווה התלויה בארץ היא מצווה שנכתבה בה בתורה המלה "ביאה" (למשל: "וכי תבואו אל הארץ")

ומצווה שאיננה תלויה בארץ היא מצווה שלא נכתבה בה המלה "ביאה"

זה לא יתכן, הרי במצוות תפילין ובמצוות פטר חמור נאמרה המלה "ביאה" והרי ידוע שאלה מצוות המקוימות גם בארץ גם בחו"ל?

ניסיון שני להבהרת המונח

אמר רב יהודה, הכי קאמר:

כל מצווה שהיא חובת הגוף – נוהגת בין בארץ בין בח"ל,

חובת קרקע - אינה נוהגת אלא בארץ.

אמר רב יהודה: כך יש לומר (זהו המפתח הנכון)

כל מצווה שהיא חובת הגוף (תפילין, שבת, צדקה וכו') -מצווה לקיימה גם בארץ וגם בחו"ל,

ואילו מצווה שהיא חובת הקרקע (מעשר, פאה, ביכורים וכו') - מצווה לקיימה רק בארץ.

תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לח עמודים א-ב (עמוד 33)

מפתח נוסף להבנת המונח "תלויה"

רבי אלעזר ברבי שמעון אומר:

 

 

כל מצווה שנצטוו ישראל קודם כניסתן לארץ - נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ,

 

לאחר כניסתן לארץ - אינה נוהגת אלא בארץ,

 

חוץ מן השמטת כספים ושילוח עבדים,

 

שאע"פ שנצטוו עליהם לאחר כניסתן לארץ - נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ.

רבי אלעזר בן רבי שמעון נותן מפתח שונה להבדיל בין מצוות התלויות בארץ לבין מצוות שאינן תלויות בארץ.

כל מצווה שניתנה לעם ישראל לפני הכניסה לארץ (עשרת הדברות למשל) היא מצווה שמקיימים בכל העולם,

ואילו מצוות שניתנו לאחר הכניסה (או על סף הכניסה, בספר דברים), מקיימים רק בארץ,

חוץ משתי מצוות: שמיטת כספים בשנת השמיטה ושחרור עבדים בשנת היובל,

שמקיימים אותן בכל העולם למרות שנמסרו על סף הכניסה לארץ.

מתן אסמכתאות מן המשנה לקיום שלוש מצוות גם בחו"ל

תנן התם:

החדש - אסור מן התורה בכל מקום,

ערלה - הלכה,

והכלאים - מדברי סופרים.

כאן מביאה הגמרא משנה ממסכת ערלה שבה יש פירוט של ההלכות שנזכרו במשנה למעלה. התוספת היא – הסבר מניין נובעת החובה לקיים מצוות אלה בחו"ל למרות שהן תלויות בארץ.

למדנו במשנה שם: (במסכת ערלה)

החדש – אסור בחו"ל מדברי התורה עצמה

ערלה – אסורה בחו"ל מדברי ההלכה

הכלאים – אסורים בחו"ל מדברי חכמים

הבהרת המונח "הלכה"

מאי הלכה?

אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכתא מדינה;

 

עולא אמר רבי יוחנן: הלכה למשה מסיני.

כאן מבררת הגמרא את המונח "הלכה" וקיימות שתי תשובות אמוראים לשאלה:

מהי הלכה?

א. אמר רב יהודה בשם שמואל: הלכה היא חוק המדינה

ב. עולא בשם רבי יוחנן מוסר: הלכה היא מסירה בעל פה ממשה רבנו עד היום.

יהודה שרון
 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  26/03/2009