education - חינוך תורה שבעל פה בחינוך ממלכתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
המוכר את שדהו לעכום
תלמוד בבלי מסכת גיטין דף מז עמוד א (עמוד 34 – ארץ ישראל) 
 

מתני'. המוכר את שדהו לעובד כוכבים - לוקח ומביא ממנו בכורים, מפני תיקון העולם.

 

המשנה קובעת בפשטות כי מי שמוכר שדה בארץ ישראל לנכרי,  הוא חייב לקנות ממנו כל שנה את הביכורים והוא חייב להמשיך ולהביא את הביכורים לבית המקדש.

המשנה מנמקת את ההלכה – "מפני תיקון העולם". רש"י מסביר כי "מפני תיקון העולם" פירושו, להקשות על יהודי ארץ ישראל למכור אדמות לנכרים, אם המכירה איננה פוטרת את היהודי מחובת הבאת ביכורים, יתכן והוא יעדיף שלא למכור, או במקרה שכבר מכר, הוא ישתדל לקנות את שדהו בחזרה.

 

גמ'. אמר רבה: אף על פי שאין קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר, שנאמר: (ויקרא כ"ה 23)  "כי לי הארץ" - לי קדושת הארץ,

אבל יש קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל לחפור בה בורות שיחין ומערות, שנאמר: (תהלים קט"ו 16) "השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם";

ורבי אליעזר אומר: אף על פי שיש קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר, שנאמר: (דברים י"ד 23)"דגנך", ולא דגן עובד כוכבים,

אבל אין קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל לחפור בה בורות שיחין ומערות, שנאמר: (תהילים כ"ד 1) "לה' הארץ".

 

הגמרא מביאה לנו מחלוקת בין האמורא הבבלי רבה לבין האמורא הארץ ישראלי רבי אליעזר, בשאלה – מה כולל קניינו של הגוי לגבי אדמה בארץ ישראל, ובמלים אחרות, מה מותר לגוי לעשות באדמה שרכש בארץ ישראל. כל אחד מהחכמים מנמק את דעתו על ידי הסתמכות מדרשית על פסוקים מהמקרא.

 

 

האם יש לגוי קניין בא"י להפקיע מידי מעשר?

(האם לוקחים מהגוי מעשרות?)

האם יש לגוי קניין בא"י לחפור בשדהו בורות שיחין ומערות?

(האם מותר לגוי לחפור בשדהו?)

רבה

אין

(לוקחים ממנו מעשרות)

יש

(מותר לו לחפור)

נימוקו

"כי לי הארץ"

אומר ה' כי קדושת הארץ שייכת לו.

"השמים – שמים לה'

והארץ נתן לבני אדם"

רבי אליעזר

יש

(אין לוקחים ממנו מעשרות)

אין

(אסור לו לחפור)

נימוקו

כתוב "דגנך" ולא דגן הגוי,

רק יהודי חייב להביא מעשרות מדגנו.

"לה' הארץ"

 

יהודה שרון

חזור לטקסט

 

 

 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  26/03/2009