education - חינוך תורה שבעל פה בחינוך ממלכתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית להשכלה כללית
 
תכנית הלימודים לבית הספר הממלכתי מבוססת על תפיסת ספרות התורה שבעל-פה כאספקלריה של השינויים הערכיים, החברתיים והחינוכיים שהתרחשו בתרבות היהודית מאז חתימת המקרא ועד העת החדשה, שינויים אשר השפיעו על עיצוב החברה והתרבות היהודית לדורותיה.
התכנית מתמקדת בלימוד של טקסטים נבחרים סביב נושאים תמטיים. המקורות נבחרו מסוגות שונות ומתקופות שונות, תוך עיסוק בנושאים משמעותיים ורלוונטיים לבני הנוער בימינו, וחתירה לטיפוח ערכים חברתיים ומוסריים, יהודיים ואוניברסליים גם יחד.
ספרות התורה שבעל פה מזמינה ומזמנת את הלומד להצטרף אל "בית המדרש הפתוח" וליטול את "חלקו בתורה".
 
 
 מסמך התכנית
 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  24/10/2015