education - חינוך תורה שבעל פה בחינוך ממלכתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
יחידת הלימוד: 'ארץ ישראל'
מקומה של 'ארץ ישראל' כמרכיב בתרבות ובזהות היהודית - ישראלית
 


יחידת הלימוד "ארץ ישראל" עוסקת במקומה של ארץ ישראל כמרכיב מרכזי בזהות היהודית-ישראלית, ומקומה בזהות היהודית בארץ ובתפוצות לאורך הדורות.

גבולותיה השונים  על של הארץ במהלך ההיסטוריה, דעות שונות בנוגע לעלייה וירידה מהארץ, ולמצוות יישוב הארץ, גישות שונות "לזכותנו על הארץ" והיבטים הקשורים לקדושת הארץ וקדושת החיים ונקודות המפגש ביניהם.

 


עיקר הלימוד מתבסס על הצגת דילמות: חלקן כפי שהוצגו בספרות חז"ל ובספרות השו"ת וחלקן לקוחות מההוויה המודרנית של ימינו.

התלמיד מתמודד עם ההיבטים השונים של הבעיות שיוצגו בפניו בעזרת הכלים שנעמיד לרשותו.


בסיומו של מהלך החקר ינסה הלומד לבסס לעצמו מסקנות עצמאיות על פי הלימוד, שחווה ובקיאותו במקורות ובהקשרם ההיסטורי, החברתי, הגיאוגרפי והחברתי.

ניתן ללוות את הלימוד בכיתה בלימוד מקוון של חלק מסוגיות היחידה, בעזרת האתר             "מן המקורות על ארץ ישראל". אתר המיועד לתלמידי בתי-הספר התיכוניים ממלכתיים, הלומדים לקראת בגרות במקצוע תורה שבעל-פה, וכן גם למורים ותלמידים ב'תרבות יהודית-ישראלית'.

 

 

הכנסו לאתר הלימוד המתוקשב ביחידת 'ארץ ישראל'

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  25/05/2016