education - חינוך תורה שבעל פה בחינוך ממלכתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
'גרות וגיור' - קובץ מקורות
יחידת הלימוד 'גרות וגיור' עוסקת ביחס הדו-ערכי של ההלכה היהודית ושל החברה היהודית לגרים. מתוך עיסוק זה עולות שאלות ערכיות וחברתיות הנוגעות ליחסים בין קבוצות שונות בתוך החברה הישראלית,יחסי עולים-ותיקים, דעות קדומות ואפליה ועוד...
 

פרק א' - אהבת הגר

פרק ב' - סיבות שונות לגיור

פרק ג' - הגיור

פרק ד' - מעמדו של הגר


מן המקורות על גרות וגיור'- החוברת המלאה, כולל מבוא היסטורי וכל המקורות שבתוכנית הלימודים ליחידה זו.(קובץ זה סרוק ואינו מונגש)

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  17/02/2017