education - חינוך אגף חברה ורוח - היסטוריה בחינוך הערבי המזכרות הפדגוגית אגף החברה והרוח אגף חברה ורוח - היסטוריה בחינוך הערבי
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים י'- י"ב, תשע"ה
 

מסמך ההתאמה שלפניכם נועד ללוות אתכם המורים, ולהתוות דרך בהוראת הנושאים המופיעים בתכנית הלימודים.
המסמך  מיועד לתלמידים בחטיבה העליונה המתחילים את לימודיהם בכיתה י' ב-1 בספטמבר 2014, תשע"ה.

 

כמה שיקולים הובילו אותנו בבניית המסמך:

  • התובנה כי לא ניתן ללמד את כל הנושאים המופיעים בתכנית הלימודים באופן מעמיק ומושכל, ועל כן – אין מנוס מבחירת נושאים נבחרים להוראה מעמיקה – בחירה התקֵפה למספר מועדים ועשויה להשתנות.
  • הרצון לבנות תכנית ההולמת את הקצאת השעות הריאלית העומדת לרשות המורים והתלמידים. משמע הצעה המותירה מקום להפעלת התלמידים באמצעות קטעי סרטים; לשעות הכנה לבחינה, לקיום הבחינה ותיקונה; פעילויות חברתיות המתקיימות בבתי הספר, ובד בבד מאפשרת למורים להעמיק בנושאים הקרובים לליבם, גם אם אינם מופיעים "בחומר לבגרות".
  • הניסיון לשמור על יציבות בסיסית בהוראת הנושאים השונים – לטובת המורים המתמחים בהוראת הנושאים השונים.
  • הרחבת מעגל הנושאים מתוך תכנית הלימודים, מהם יכול המורה לבחור את המתאימים לו ולתלמידיו.
  • 70%  מתוך נושאי תכנית הלימודים – פרקי בסיס המיומנויות והידע - יכללו בפרקי החובה לבחינות הבגרות. 30% הנותרים יילמדו בהרחבה והעמקה בתכנית בית ספרית אשר תבנה על ידי צוותי בתי הספר. הנושאים העומדים לבחירת צוותי בתי הספר מסומנים בירוק.
  • חלופות הערכה לבחירת צוות בית הספר: 1. מבחן בית ספרי  2.תלקיט 3.עבודת מיני חקר.
  • מסמכי ההלימה נבנו בשיתוף עם מדריכי המקצוע ובהתייעצות עם חברי ועדת המקצוע שהובילו לגיבוש ההחלטות הסופיות . תודתנו שלוחה להם!

 

 תכנית הלימה מעודכנת בהיסטוריה בחינוך הערבי והבדואי - תשע"ו

 תכנית הלימודים לתלמידי כיתות י"א - י"ב בשנת הלימודים תשע"ה ולתלמידי כיתה י"ב בשנת הלימודים תשע"ו

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/11/2015  

עדכוני rss