education - חינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים
 
  • המסמך הראשון שלהלן מתייחס להתאמת חומרי הלמידה לשעות הלימוד השנתיות.
  •  המסמך השני מציע חלופות בהערכה בהתאם לתכנית מותאמת זו. ליצירת ההתאמה צומצמו חלק מחומרי הלמידה במגמה לאפשר העמקה, שיח ושימוש באמצעים המחברים את חומרי הלמידה אל נפש הלומד. כולנו שואפים ליצירת למידה משמעותית עבור התלמידים.

  • יחידה ראשונה- "אמונה וגאולה" – תהיה בעלת אפשרויות בחירה כמפורט להלן (כולל ההערה להלן) .

  • יחידה שניה- במסמך הראשון מופיעים מספרי העמודים אותם חובה ללמוד ביחידת הלימוד השניה (העמודים מתייחסים לחוברות הלימוד בהוצאת מדרשיית נועם). לצד מספרי העמודים הבאנו מדגם נושאים.

  • אין להסתפק ברשימת הנושאים ויש ללמוד על פי מספרי העמודים.

 

 התאמת חומרי  הלמידה לשעות שנתיות- הלימה - תשע"ט - עדכון 4/19

 

 קווים מנחים לבניית תוכנית לימודים, היבחנות וחלופות בהערכה

 

 חומרי הלמיד ופרוט הניקוד בשאלות הבגרות 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/01/2020  

עדכוני rss