education - חינוך מורשת קהילות ישראל
 
 
 
 
 
 
 
 
דור לדור יביע אומר
תחרות ספורי עם
 

  

"כשאהיה גדול אני רוצה להיות אדם עם שורשים וכנפיים."

אמנון שמוש

 

 

תכנית "דור לדור יביע אומר", הינה תכנית המיועדת לכיתות ה-ו, באמצעותה אוספים התלמידים, סיפורי עם מכל קהילות ישראל או סיפורים אישיים משפחתיים, ומעבדים אותם לסיפור ע"פ הכללים של סיפור העם.

 

בסוף השנה יתקיים טקס  מסכם  במכון יד בן צבי בירושלים ובו יוצגו חיבורי התלמידים המצטיינים.

 

הסיפור העממי הוא  אמצעי חקר  ותיעוד המאפשר ללמוד  על הקהילה,  על תרבותה ומסורותיה.  התחרות  היא זרז לאיסוף סיפורי  העם וכך היא מסייעת בשימור של מסורות אלה.

 

מטרות המפעל החינוכי

  1. חקר  סיפורי עם מתוך המסורת  המשפחתית  / הקהילתית.

  2. שימור מסורות עממיות והעלאתן על הכתב.

  3. הכרת סיפורים אישיים משפחתיים העוברים במשפחה.

  4. עידוד הכתיבה היצירתית  והענקת עיבוד ספרותי  למסורות עם ישראל.

 

ההגדרה לסיפור עם 

  1. הסיפור הועבר בעל פה.

  2. סיפור סופר מדור לדור.

  3. לסיפור יש מספר מאפיינים של סיפור עם (לפחות 3)

 

אוכלוסיית היעד

 

תלמידים ובני נוער בכיתות ה- ו'  מבתי הספר הממלכתיים  והממלכתיים דתיים.

 

 

שלבי התחרות וסדרי ההרשמה

  1. בתי"ס המעוניינים להירשם לתחרות ימלאו את דף הרשום הרצ"ב ויעבירו משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, מורשת קהילות ישראל ירושלים.

  2. הטפסים והסיפורים יימסרו למורה/ למחנך.  המחנך ימסור אותם לרכז התחרות בבית הספר. התלמיד יצרף לסיפור טופס ובו פרטי מספר הסיפור.

  3. ועדה ארצית של מדריכי מורשת קהילות ישראל תבחר את הסיפורים המצטיינים ואת הסיפורים הראויים לשבח.

 

תקנון התחרות, מאפייני הסיפור ופרטים נוספים יפורסמו באתר התחרות דור לדור תשע"ה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/11/2015  

עדכוני rss