education - חינוך ספרי לימוד
 
 
 
 
 
 
 
 
  מחירי חומרים במדיה דיגיטלית
 קביעת מחיר מרבי של ספרי לימוד דיגיטאליים  (מתוך: "מודל לקביעת מחיר מרבי של ספרי לימוד, אייר תשע"ו, מאי 2016" המפורסם באתר זה)
 

 

החל משנת הלימודים תשע"ז, תבוטל התקינה הקודמת של הספרים הדיגיטליים ותקבע תקינה חדשה. הספרים השונים זה מזה יוגדרו מעתה באמצעות 2 תקנים חדשים – תקן לרמה בסיסית ותקן לרמה מתקדמת.

מחירים של ספרי לימוד דיגיטאליים יחושבו כאחוז ממחיר הספר המודפס עליו הם מבוססים בהתאם לשתי אפשרויות המכירה:

1.                   ספר דיגיטאלי הנמכר במצורף לספר מודפס בעסקת חבילה.

2.                   ספר דיגיטאלי הנמכר לבד.

 

להלן פירוט המחירים המירביים לספרי לימוד דיגיטאליים בהתאם לתקן ולאופן המכירה.

 

תקן 

מחיר מירבי לספר לימוד דיגיטלי הנמכר במצורף לספר מודפס

 מחיר מירבי לספר לימוד דיגיטלי הנמכר בנפרד מספר מודפס

בסיסי

 

עד 15%

 עד 33%

 מתקדם

 עד 28%**

עד 100% **

 

 

** הפלטפורמה עליה מופעל הספר תהיה כחלק מעלות הספר.

*** התמחור מתייחס לספרי לימוד עם רישיון שימוש לשנה אחת, למעט במקרים שמשרד החינוך יגדיר מראש כי הספר נדרש לתקופת לימוד ארוכה יותר; בהתאם לכך, יינתן הרישיון לתקופה הנדרשת.

 

מאפיינים עיקריים של תקנים לספרים דיגיטליים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/07/2018    

עדכוני rss