education - חינוך ספרי לימוד
 
 
 
 
 
 
 
 
משנה חינוכית
 

תהליך הלמידה במדינת ישראל נשען, בין היתר, על ספרי לימוד*. אלה מהווים, ברב המקרים, את מקור המידע העיקרי למלמד וללומד כאחד, כל אחד על פי תפקידו בתהליך ההוראה והלמידה. 

 

האמונות והדעות המובאים בהם נטמעים בליבותיהם של התלמידים ונחקקים בזיכרונם למשך כל חייהם, ויש להם כוח ויכולת השפעה על עיצוב דעותיהם של התלמידים, אזרחי המחר.

ככל שיהיו התכנים בספרי הלימוד מגוונים יותר, כך תתחזק הסובלנות ותתעצם תשתית האינטגרציה העומדת בבסיס קיומה של החברה הישראלית הפלורליסטית.

ככל שיאפשרו ספרי הלימוד שימוש בשיטות הוראה ראויות, כך תתעצם יכולת התלמידים לפתח מיומנויות חשיבה שיאפשרו להם לעצב את עולמם בהווה ובעתיד.

 

זאת ועוד: הענקת מידע  עדכני, מדויק ונכון לכל תלמיד, ופיתוח יכולת הפיכתו לידע, הם שעומדים בראש מעייניהם של כלל העושים במלאכת החינוך. משרד החינוך הציב לעצמו כמטרה לעודד את תלמידי מדינת ישראל ללמוד למידה הולמת ולהעניק להם את הכלים  הדרושים לכך, זאת כדי לטפח חשיבה עצמית המושתתת על ידע עמוק ותובנה.

 

לפיכך קבע משרד החינוך נוהל מוגדר ותקנות לאישור וניטור ספרי לימוד, ולבקרה עליהם. 

 

ככלל, משרד החינוך איננו קובע מה יהיו ספרי הלימוד שיבחרו לשמש כל אחד ממוסדות החינוך שבפיקוחו: גני ילדים, בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והחטיבות העליונות, ובלבד שיהיו מאושרים ותואמים את תכנית הלימודים התקפה שנקבעה על ידי המשרד, מלוּוים במדריך למורה ו/או כל חומר נלווה נוסף, וישמשו את כלל התלמידים על מגוון מאפייניהם במשך שנת לימודים אחת מלאה בפועל, או בראייה של שנת לימודים אחת לפחות.

 

המשרד מותיר בידי הגורמים המקצועיים בבתי הספר שיקול דעת בבחירת הספרים מתוך רשימת הספרים  מאושרים המתפרסמים אחת לשנה בחוזר מנכ"ל ייעודי לכך. מנהל המוסד החינוכי הוא האחראי לבחירת אותם ספרי לימוד מתוך רשימה זו אותם רוכשים התלמידים מידי שנה, ו/או בהם משתמש הצוות החינוכי להקניית הידע הנדרש על פי תכנית הלימודים התקפה בנושא/תחום דעת מסוים

 

 

* בחוזר זה "ספר לימוד" משמעו ספר הלימוד כולו או חלקיו בכל תצורה שהיא מודפסת או דיגיטלית  וכל הנלווים אליו כולל המדריך למורה) 

הכוללת את כל סוגי מבניות ההוראה ופעילויות לשם הלימוד.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/08/2011    

עדכוני rss