education - חינוך ספרי לימוד
 
 
 
 
 
 
 
 
הכנת רשימת ספרים וחומרי לימוד לשנת הלימודים התשפ"א
למנהלים שלום רב,
 

1. כללי

בתי הספר יבחרו את חומרי הלימוד לתלמידיהם אך ורק מתוך רשימות חומרי הלימוד המאושרים.

 

 

רשימת ספרי הלימוד המאושרים למגזר היהודי ומחיריהם לשנת הלימודים התשפ"א:

 רשימת ספרי הלימוד המאושרים לדוברי עברית

 

רשימת ספרי הלימוד המאושרים למגזר דוברי ערבית ומחיריהם לשנת הלימודים התשפ"א: רשימת ספרי הלימוד המאושרים למגזר דוברי ערבית

ملاحظة: اختيار كتب تدريس اللغة الإنجليزيّة يكون من ضمن قائمة الكتب المعدّة في اللغة العبرية فقط.

 

ספרות לבתי הספר היסודיים – ספרי קריאה

 

ספרות לבתי הספר העל יסודיים – כל יצירות המקור.

 

רשימת יצירות מקור ביהדות

 

רשימת ספרים לדוברי אנגלית

 

רשימת ספרי לימוד דיגיטליים מאושרים

 

רשימת סביבות תוכן דיגיטליות מאושרות

 

אתרים לשימוש מורים במוסדות חינוך

 

  • אסופות לבתי הספר העל יסודיים – משרד החינוך יאפשר רכישת אסופות לבתי הספר העל יסודיים במסגרת פרויקט השאלה.
  • ספרי קודש - אינם צריכים אישור, אך יש לוודא כי הם בהתאם לתכנית הלימודים.

2. הנחיות לבחירה מתוך הרשימה

א. חל איסור להשתמש בספרי לימוד שאינם כלולים ברשימת ספרי הלימוד המאושרים אלא אם ניתן לכך אישור מפורש מאגף ספרי לימוד. 
ב. לא יוחלף ספר לימוד ברשימת ספרי הלימוד של בית הספר אלא לאחר חמש שנים מתאריך קביעתו כספר לימוד בתחום הדעת.
ג. לא ייכללו ברשימה ספרים שקיים ספק אם ישתמשו בהם.
ד. רשימת ספרי הלימוד המאושרים לא כוללת ספרי עזר, ספרי עיון וספרי העשרה, ובכל מקרה אין לחייב תלמידים לרכוש ספרים אלו. הם אמורים להיות בספריית בית הספר.
ה. ספרי לימוד שאין מתחילים ללמוד בהם בתחילת שנת הלימודים ייכללו ברשימת הספרים, אולם התלמידים לא יתבקשו לרכוש אותם מראש. במהלך השנה על מנהלי בתי הספר להודיע מבעוד מועד על רכישת הספרים הנוספים. כל זאת כדי למנוע מצב שבו הספרים נרכשים ואין משתמשים בהם, וכן כדי לפזר את ההוצאה הכספית של ההורים על פני חודשים נוספים.
ו. בתי ספר שהצטרפו לתכנית ההשאלה יוכלו לרכוש את הספרים במהלך השנה.

 

 

3. הנחיות חינוכיות

א. חובתם של כל המורים לטפח אצל התלמידים את ההכרה כי ספר לימוד הוא מקור חשוב להתפתחותם ולהרחבת ידיעותיהם וכי עליהם לנהוג זהירות וכבוד בכל הספרים ובמיוחד בספרי קודש. כמו כן על המורים להדגיש לתלמידיהם שמחירם הגבוה של הספרים מצדיק שימוש חוזר בהם ולעודדם להעביר את הספרים מתלמיד לתלמיד באופן פרטי או דרך תכנית ההשאלה או למכרם.
ב. על המורים להקפיד שהתלמידים ישמרו על שלמות הספר ועל ניקיונו, לא יקמטו ולא יקפלו את דפי הספר וישתמשו בסימנייה על פי הצורך.
ג. מטעמי חיסכון ומטעמי חינוך לחיסכון אסור בהחלט לכתוב בספרי לימוד או להשתמש בהם כחוברות עבודה שהתלמיד צריך לכתוב בהן (למעט מקרים שאושרו כיוצאים מן הכלל, כמפורט בהודעה 6.3-2 בחוזר עג/7(ב) בנושא ספרי לימוד: "הנחיות בנוגע לכתיבה בספרי לימוד". במקרים חריגים יש לפנות לאגף ספרי לימוד.
ד. כמו כן, לרשותכם "חוזר נהלים מעודכן" (סעיף 12).

 

בשאלות אפשר לפנות אל
הגב' חגית הרשטיג, מנהלת אגף ספרים וחומרי למידה,
טל' 073-3931280, פקס' 073-3931278,
דוא"ל Learning_Books_Reply@education.gov.il .

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/10/2020    

עדכוני rss