education - חינוך מינהל פדגוגי פורטל הורים פורטל עובדי הוראה פורטל תלמידים
 
 

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הערכות לדיווח מצבת תלמידי הגנים ישירות למשרד החינוך
 
 

במסגרת הערכות משרד החינוך, לאפשר לרשויות ובעלויות לדווח את נתוני מצבת תלמידי גני הילדים ישירות למשרד החינוך, החל משנה"ל התשע"א, להלן הדגשים וההנחיות להערכותיכם.

 

הנחיות אלו בתוקף החל מתאריך 01.07.2010, אך ורק לרשויות ובעלויות שידווחו באופן עצמאי ישירות למשרד החינוך.

 

רשות או בעלות שתרצה לדווח ישירות למשרד החינוך, ולא באמצעות החברה לאוטומציה, תפעל בהתאם להנחיות המופיעות באתר משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, ארגון מוסדות חינוך - אמח"י, רישום לגני ילדים התשע"א.

 

למען הסר ספק מובהר בזאת: התשלומים בגין גני ילדים, יחושבו על סמך נתונים תקינים שיועברו למשרד החינוך ושייקלטו כתקינים במשרד החינוך.

 

כל הדיווחים השגויים שיועברו למשרדנו, לא לפי מבנה הממשקים כמפורט להלן, או אל לפי הנחיות העברת הדיווחים שייקבעו, לא יקלטו במשרד החינוך ולא ישולם בגינם.

 

לפרטים נוספים: 073-3931759  גב' דליה כהן

 תשפ"א - הנחיות דיווח ישיר למשרד החינוך

 קוד ותיאור טבלת ארצות

 קוד ותיאור טבלת ישובים

מעבר מגורם מדווח אחד למשנהו במהלך השנה

 

 

חזור לדף הבית של אגף אמח"י >>

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  11/07/2020