education - חינוך מינהל פדגוגי פורטל הורים פורטל עובדי הוראה פורטל תלמידים
 
 

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הקמת בסיס הדיווח בחטיבה העליונה לשנת הלימודים ,תש"ף
 

לכבוד
מנהלי בתי הספר בחטיבה העליונה

חוברת הקמת בסיס הדיווח בחטיבה העליונה, נועדה לשרת את מנהלי בתי הספר בחטיבה העליונה ולסייע להם להתמצא באופן דיווח נתוני מצבת תלמידים, מורים, רמת שרות ועוד וכן מפנה לגורם המטפל בכל נושא ונושא.

דיווח מצבת תלמידים, מורים ועובדי מנהל, מהווה את הבסיס לתשלום שכר הלימוד בחטיבה העליונה.

 

ככל שהדיווחים מהמוסדות יהיו מדויקים ומהירים, השתתפות המשרד תהיה בהתאם.

על מנהלי בתי הספר חלה האחריות על דיווח מהימן למשרד.

 

במהלך קריאת החוברת רצוי לעבור על פרק חידושים והדגשים לשנת הלימודים תשע"ט, פרק זה יתמקד בנושאים שעברו שינויים משנה קודמת ושנה נוכחית.

אגף ארגון מוסדות חינוך מזמין מנהלים המעוניינים בהדרכה בנושא שכר לימוד

בחטיבה עליונה לפנות לתאום הדרכה

בברכה,

מנחם מזרחי
מנהל אגף א' אמח"י

חוברת הקמת בסיס הדיווח בחטיבה העליונה - תש"ף

 

 

 

 

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  18/12/2019