education - חינוך מינהל פדגוגי פורטל הורים פורטל עובדי הוראה פורטל תלמידים
 
 

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נוהל פתיחה וסגירת בתי-ספר
 

 

מטרתו של נוהל זה להגדיר תהליך מסודר של סגירת מוסדות חינוך וזאת לאור התפתחות אורבאנית של שכונות שבהן קיימת ירידה במספר התלמידים ועקב כך נוצר הצורך בסגירת מוסדות חינוך לחלוטין, או\ו לסגירת בית ספר ואיחודו עם בית ספר אחר.

 

1

באחריות הרשות/בעלות

בקשות לסגירת בית ספר יש להגיש עד התאריך 31.3 למנהל/ת המחוז.

יש למלא הבקשה לסגירת מוסד המצ"ב ולהעבירה חתומה למנהל/ת המחוז

יש להודיע להורים על איזורי הרישום החדשים

2

באחריות המפקח/ת  במחוז על ביה"ס

אין לקבל הודעה על סגירת ביית ספר בעל פה כל מפקח ידרוש להעביר הודעה על סגירת ביה"ס אך ורק באמצעות הטופס שלהלן למנהל/ת המחוז ע"י הבעלות.

באחריות מפקח המחוז הסדרת מעמד ושיבוץ עובדי הוראה.

לאחר קבלת החלטת מנהל/ת המחוז (סעיף ב'), אם חסרים בטופס פרטים על המוסד על המפקח למלא את הפרטים החסרים ולהעביר הטופס לאחראי על התקן במחוז כשהוא חתום על ידו.

ללא טופס הבקשה אין לבצע כל שינוי במערכות המידע של המשרד.

3

באחריות אחראי/ת התקן במחוז

עם קבלת הטופס הבקשה חזרה מהמפקח, האחראי על התקן במחוז ידאג להחתים המחמ"ד, מנהל כא"ב וחשבות המחוז.

רק לאחר החתמת הגורמים הרלוונטיים וביצוע כל הבדיקות בנושא, יבצע האחראי על התקן במחוז סגירת ביה"ס במערכת הממוחשבת (עד התאריך 31.07) ויעביר את הטופס הבקשה לאגף אמח"י.

4

באחריות גזבר/חשב המחוז

סגירת כל הדיווחים על פעילות המורים- המשרות/העדרויות/שעות פעילות חוץ ועוד...

5

באחריות מנהל/ת מחלקת כא"ב במחוז

בשיתוף מפקח/ת המחוז והמחמ"ד – בקרה והסדרת מעמד ושיבוץ עובדי ההוראה והודעות על העברות יזומות.

6

באחריות מינהל תקשוב ומערכות מידע

לקראת תחילת חודש נובמבר יש להפיק את הדוחות שיפורטו להלן:

דו"ח בתי הספר המופיעים במערכת פעילים ואין תלמידים המשובצים בהם – אגף אמח"י יבדוק זאת עם הבעלות.

דו"ח בתי הספר המופיעים במערכת ללא שיבוץ מורים/מורות – יבדק ע"י מחלקת כא"ב והמפקח במחוז.

7

באחריות מינהל הפיתוח

על הבעלות בתיאום עם מינהל הפיתוח לפעול במקרה בו נסגר המוסד והבעלות אינה מועברת – ע"פ נוהל מבנים מתפנים של מינהל הפיתוח.

ככל שמדובר בהעברת בעלות יש לפעול ע"פ נוהל העמדת מבנה שנבנה מתקציב המדינה לשימושו של מוס"ח שאינו רשמי/בבעלות רשות מקומית.

הנהלים באתר:  מינהל הפיתוח

8

באחריות אגף אמח"י

שינוי סטטוס למוסד סגור במערכות המידע של המשרד וסגירת ההרשאות למנהל ביה"ס המערכות IDM

 

 בקשה לפתיחה בפועל או שינוי כתובת או שינוי שלבי חינוך של בי"ס

 בקשה לסגירת מוסד חינוכי

 

 

חזור לדף הבית של אגף אמח"י >>

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  21/12/2017