education - חינוך מינהל פדגוגי פורטל הורים פורטל עובדי הוראה פורטל תלמידים
 
 

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
האגף לחינוך יסודי
האגף לחינוך יסודי הוא יחידת מטה הממונה על הניהול הפדגוגי של מערכת החינוך היסודי.
 

תחומי האחריות של האגף לחינוך יסודי:

תרגום והתאמה של מדיניות משרד החינוך לחינוך היסודי, ייזום והצעת מהלכים לגיבוש מדיניות בהקשר לנושאים שבליבת החינוך היסודי, פיתוח רעיונות, תוכניות, מודלים וכלים ליישום מדיניות משרד החינוך והיעדים שהציב, ניהול שותפויות בפורומים שונים במשרד החינוך ומחוצה לו, ייזום משוב ובקרה על אופן יישום מדיניות משרד החינוך, מענה לפניות גורמים שונים במשרד ומחוצה לו.

יעדים ספציפיים של האגף:

מיומנויות יסוד: קידום החינוך הלשוני והמתמטי תוך גיבוש מדיניות והטמעתה, ופיתוח מודלים ייחודיים למתן מענה דיפרנציאלי לתלמידים.


חינוך חברתי ערכי:
קידום החינוך החברתי ערכי תוך גיבוש מדיניות והטמעתה, פיתוח תכניות חברתיות- ערכיות וליווי הטמעתן, פיתוח חומרי הוראה-למידה-הערכה ומודלים ייחודיים המיועדים ליישום בכיתות, בחדרי המורים, במסגרות להכשרת רכזים חברתיים ובהשתלמויות למחנכים.


המינהל הבית ספרי:
ארגון בית הספר וניהולו האיכותי, ופיתוח בית הספר כסביבת חינוך-למידה חדשנית והמבטיחה רצף חינוכי-לימודי בתוך בית הספר היסודי ועם מסגרות החינוך השונות (בדגש על פיתוח חטיבות צעירות).


תוכניות תוספתיות (סחל"ב, מיל"ת, קר"ב, מקפצה):
הבניית עקרונות ומודלים להפעלת התוכניות התוספתיות בהתאם למדיניות המשרד ובצוע תהליכי לווי, בקרה ומשוב. 


החינוך במגזרים דוברי ערבית:
קידום הפעולות המרכזיות בחינוך היסודי תוך תרגומן והתאמתן למגזרים דוברי הערבית על פי הצרכים הייחודיים לכל אחד מהם.

קידום פדגוגיה איכותית באמצעות דגם הלמידה מהטובים ביותר.

 

לאתר האגף לחינוך יסודי

 

עובדי האגף לחינוך יסודי:

שם

תפקיד

נייד

טלפון

פקס

אתי סאסי

מנהלת האגף לחינוך יסודי

050-6282757

02-5603283/4

02-5602169

גילה קרול

מנהלת המחלקה למיומנות יסודי

050-6289243

02-5603279

02-5602169

דורית לחיאני

מפקחת חטיבות צעירות וממונה על מינהל בית ספרי וסביבות למידה

052-2511972

02-5602124

02-5602169

סלאח טאהא

מפקח מרכז החינוך הערבי באגף לחינוך יסודי

050-6283426

02-5603290

02-5602169

אורית צאירי

מרכזת התחום החברתי ערכי בחינוך היסודי

050-6289023

02-5603379

 

יהודית בר-און

מרכזת תכניות תוספתיות של האגף לחינוך יסודי

054-4756959

02-5603511

02-5602169

אנעאם מרעי

מרכזת יעדי המגזר הדרוזי בחינוך היסודי

050-6280334

02-5603103

 

אפרת חפץ

סגנית מנהלת האגף לחינוך יסודי

050-6282927

02-5603274

02-5603270

02-5604075

ורד סיטבון

רכזת לשכה, מנהלת האגף לחינוך יסודי

 

02-5603284

02-5602550

שושי יולדוס

רכזת לשכה

 

02-5603276/9

02-5602169

סיגל הררי

רכזת תקציבים והשתלמויות-חינוך יסודי

050-4109291

02-5603270/1

02-5604075

הדר טוביה

מנהלת ענף תקציבים חינוך יסודי

 

02-5602737

02-5604304

 

 

 

 

 

סולנג' תדמור

מנהלת ענף תקציבים, חינוך יסודי

 

02-5603720

02-5602874

רינה הלוי

מנהל/ת ענף (תקציב, תמיכות והקצבות יסודי

 

02-5603641

02-5602874

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  07/07/2018