education - חינוך בשבילי הזיכרון בשבילי הזיכרון גני ילדים יסודי חתיבת ביניים תיכון

 

א-ב  ג-ד  ה-ו

קווים חינוכיים מנחים לעיסוק בנושא השואה בבית הספר היסודי

רציונל:

מערכת החינוך שוקדת לחנך ילדים החל מן הגיל הצעיר על מורשתו של העם, ההיסטוריה, התרבות ובתוכה החגים, המועדים וימי הזיכרון, כחלק בלתי נפרד מההוויה החינוכית והערכית. העיסוק החינוכי בנושא השואה מהווה נדבך בתהליך זה. העובדה שרבים בתקופת השואה המשיכו לדבוק בערכים יהודיים ואוניברסליים תאפשר מפגש עם ערכים משמעותיים שהנם חלק מאבני היסוד של החברה.
בשל מורכבות הוראת השואה, אנשי חינוך מתחבטים בשאלה כיצד להתמודד עם הנושא בגילאים השונים. המציאות הישראלית מפגישה את הילד כבר מגיל צעיר עם מידע חלקי, ולעתים בלתי מבוקר, על השואה. סקרנותו של הילד מובילה אותו לעתים למקורות מידע שעלולים להעצים את פחדיו, לפרושׂ בפניו תמונה קטסטרופלית של רוע מוחלט ולצקת בתודעתו עולם מושגים שגוי וסטראוטיפי מפחיד ומאיים אף יותר.

התכנית שלהלן מאפשרת לימוד מבוקר של פרק השואה ומושגי היסוד המלווים אותו, מתוך ההנחה שחשיפה מותאמת על ידי דמות משמעותית בעלת קשר רציף עם התלמיד יכולה לסייע בהימנעות מטראומה והשלכה לא נכונה של המושגים המרכזיים בנושא בגיל הצעיר:
"יש לתת לילדים לדעת, אך לעשות זאת על פי דרכם".

 

מטרות אופרטיביות:

 • יצירת תחושת שייכות היסטורית, ערכית ותרבותית לעם, למדינה ולמורשת ההומניסטית של האדם.
 • ביסוס זיקה לפרק משמעותי בעבר של עם ישראל באופן בונה, באמצעות
 • התמקדות בתכנים קונקרטיים בהירים ומעובדים בהתאם לגיל הילדים.
 • הקניית כלים קוגניטיביים ורגשיים להתמודדות עם נושא השואה.
 • בירור מושגי יסוד על אודות השואה בהלימה לגיל.
 • הקניית ערכים יהודיים ואוניברסליים.

עקרונות פדגוגיים:

 1. התמקדות בסיפורו של ניצול תוך שימת דגש על "עוגנים נפשיים" שיקלו על ההתמודדות. בעזרת המפגש עם דמות מרכזית אחת תיווצר אמפתיה שתאפשר להכיל את הנושא ולהכיר מושגי יסוד ראשוניים. הידיעה שגיבור הסיפור ניצל מוסיפה לתחושת הביטחון.
 2. לימוד בעקבות המודל המתפתח המותאם לגיל התלמידים: היחיד – המשפחה – הקהילה, והדרגתיות בחשיפת סיפור השואה ומרכיביו הקשים בהתאם לגיל.
 3. העיסוק החינוכי יתבצע על ידי מורה שיש לו קשר טוב ורציף עם התלמיד לשם יצירת תחושה של הגנה.
 4. יצירת אמפתיה שתמנע שיפוטיות מחד גיסא וריחוק נפשי מאידך גיסא.
  הימנעות משימוש בסימולציות.
 5. עיבוד רגשי דרך מגוון פעילויות יצירתיות ואחרות. הקניית כלים לביטוי שאינם רק מילוליים כחלק מדרכי ההנגשה והתיווך של הסיפור האישי בחטיבה הצעירה.
 6. "אור בחושך" – התמקדות בנושאים המדגימים כוחות נפש והתמודדות ערכית, כגון עזרה הדדית, יצירה, חסידי אומות העולם ועוד.
 7. בגיל זה התלמידים נמצאים בתהליך של עיצוב ובניית עולמם הערכי, חשוב על כן שסיפור השואה יילמד באופן שישתלב בתהליך זה.

 

  

  תאריך עדכון אחרון:  04/04/2015