education - חינוך מינהל הפיתוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
אודות אגף א' הסעות והצטיידות
 

 

אגף א' הסעות והצטיידות משמש כיחידת מטה, אשר חלק מפעילותה מתבצע באמצעות הלשכות המחוזיות, בעיקר בנושא הסעות תלמידים ומורים.

 

תחומי פעילות עיקריים

 

  • בדיקת זכאות והשתתפות במימון העסקת מלווים בהסעות תלמידים בחינוך המיוחד

  • בדיקת זכאות וארגון הסעה לעובדי הוראה

  • רכישת אוטובוסים למועצות האזוריות להסעת תלמידים

  • השתתפות בשכירת חדרי לימוד

  • הצטיידות מוסדות חינוך מבנייה חדשה

  • חימום ומיזוג במוסדות חינוך

הסעת תלמידים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד

הסעת התלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר,  או  שבית הספר נמצא בריחוק ניכר מביתם. ההסעות מתבצעות על-פי אמות מידה שנקבעו לצורך כך.
הבסיס להפעלת מערכת ההיסעים מושתת על קביעת מיפוי ואזורי רישום, תוך הקפדה על ויסות נכון של תלמידים בין מוסדות החינוך השונים ושמירה על שילוב חברתי – אינטגרציה.

 

מערכת ההיסעים היא פתרון חלופי לבניית בתי ספר, בעיקר ביישובים קטנים, שמספר התלמידים בהם קטן ואינו מצדיק הקמת מוסד חינוכי במקום מהיבטים פדגוגיים וכלכליים.

 

המערכת מאפשרת השגת אינטגרציה בחינוך בין תלמידים בעלי רקע חברתי שונה באמצעות הקמת חטיבות ביניים שהתלמידים מגיעים אליהן בדרך כלל מאזורים שונים.

 

מערכת ההיסעים גם נותנת מענה חשוב לתלמידי החינוך המיוחד בכך שהיא מתחשבת בסוגי הלקויות השונים הקיימים בחינוך המיוחד ומאפשרת לתלמידי החינוך המיוחד ללמוד בבתי ספר העונים על צורכיהם הייחודיים.

 

חובת ארגון ההסעות וביצוען חלה על הרשות המקומית, שהתלמידים מתגוררים בתחומה. בכל מקרה, משרד החינוך התרבות והספורט אינו נוטל חלק בארגון ההסעות, אלא משתתף במימונן בלבד. קני המידה לזכאות, נוהלי בטיחות וכללים נוספים פורסמו בחוזר מנכ"ל סז'/8(ג), סיוון התשס"ד – אפריל 2007 – הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים.

 

משרד החינוך, התרבות והספורט מחייב את הרשויות המקומיות להתקשר עם חברות הסעה בהתאם למכרז וחוזה בנוסח סטנדרטי, שנקבע על-ידו ובתיאום עם מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות.

 

במכרז ובחוזה נקבעים כללים שמטרתם להבטיח טיפול אחיד של כל הרשויות בנושא ההסעות וכן חיוב כל חברות ההסעה לעמוד בתנאי בטיחות וביטחון המוכתבים על-ידי גופים מוסמכים אחרים כגון משרד התחבורה, שלטונות צה"ל, משטרת ישראל וכיוב'.

 

להלן נוסח המכרז והחוזה שפורסמו לקראת שנת הלימודים תשע"ב, שתוקפם עד תום שנת הלימודים.

 

תוקף ההוראות בחוזר המנכ"ל החל בתחילת שנת הלימודים תשס"ח. בכל מקרה שהן סותרות הוראות או הנחיות שניתנו בעבר, הן הקובעות.

 

בדיקה ואישור זכאות / ארגון הסעה לעובדי הוראה

בדיקה ואישור זכאות להשתתפות להסעה מאורגנת עבור עובדי הוראה, שהינם עובדי המדינה. הכללים לארגון הסעות עובדי ההוראה פורסמו בחוזר מנכ"ל בנושא הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים - סז'/8(ג), ניסן התשס"ז – אפריל 2007.

 

רכישת אוטובוסים למועצות האזוריות

המשרד מסייע ברכישת אוטובוסים ע"י המועצות האזוריות בלבד לצרכי הסעת תלמידים ומורים ולפעילות חינוך ותרבות בלתי פורמלית מעבר לשעות הלימודים הרגילות. ועדה בין-משרדית המורכבת מנציגי משרדי החינוך, האוצר ותחבורה מטפלת בבקשות המועצות לרכישת / ומכירת כלי רכב עפ"י קריטריונים קבועים.

 

בדיקת זכאות והשתתפות במימון העסקת מלווים בהסעות תלמידים בחינוך המיוחד

האחריות על ביצוע החוק ל"הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות" מוטלת על הרשות המקומית שבתחומה מתגורר הילד הנכה.
חוק זה מחייב גם צירוף מלווה מבוגר בנוסף לנהג לתלמידים נכים הסובלים מלקויות שפורטו בתקנות לחוק זה.
פרטים מלאים על כללי השתתפות המשרד בהעסקת המלווים פורסמו בחוזר מנכ"ל בנושא הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים - סז'/8(ג), ניסן התשס"ז – אפריל 2007.

השתתפות בשכירת חדרי לימוד

הרשויות המקומיות נאלצות לשכור מבנים המשמשים, באורח זמני, ככיתות לימוד בשל מצוקות תקציב לבניה. הכיתות המאושרות לשכירות הינן חילופיות לבניה עפ"י הפרוגרמה של בית הספר ובהסתמך על קביעת אגף מיפוי ותכנון, ומטרתה להבטיח כיתת לימוד לתלמידים במערכת החינוך הרשמית בגילאי חינוך חובה בלבד.

 

משרד החינוך משתתף בהוצאות לשכירת מבנים, בהתאם להחלטות ועדת שכירות משותפת למשרד החינוך ומשרד האוצר.

 

הצטיידות מוסדות חינוך

אגף א' להסעות והצטיידות מסייע לרשויות המקומיות ברכישת ריהוט וציוד בסיסי לכיתות חדשות וגני ילדים שבנייתן מומנה מתקציבי משרד החינוך התרבות והספורט. לכיתות חדשות שבנייתן ממומנת ע"י מפעל הפיס, מאושרות הקצבות להצטיידות עפ"י קריטריונים שייקבעו על ידי מפעל הפיס.

 

חימום ומיזוג

אגף א' להסעות והצטיידות מסייע לרשויות המקומיות, שבהן קיימים תנאי מזג אויר המצדיקים חימום/צינון, בהוצאות החימום והמיזוג עבור מוסדות חינוך, שהוכרו כאזורים הזכאים על פי קריטריונים שנקבעו.

 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/01/2014