education - חינוך מינהל הפיתוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
אודות
 

תחום פיתוח סביבת הלמידה במוסדות חינוך באגף בכיר מיפוי ותכנון, מינהל הפיתוח, פועל במטרה להוביל חשיבה הוליסטית, לפתח וליישם קווי מדיניות לעיצוב המבנה החינוכי, התאמתו למאה ה-21, בדגש על היבטים פדגוגיים, עיצוביים, חברתיים וקהילתיים כפועל למיטוב מערכת החינוך ותרומתה החשובה לרווחת התלמידים. היבטים אלו נתפשים כמשפיעים על יצירת אקלים בית-ספרי מיטבי, תורמים לתהליכי למידה-הוראה-הערכה, לפעילות החינוכית ולהתנהגות חברתית חיובית. סביבה לימודית מעוצבת ומושכלת, מאפשרת תהליכי סוציאליזציה ותהליכי חשיבה מסדר גבוה, ואף תורמת לתהליכי עיצוב התנהגות, הפחתת תופעות של השחתה, חיכוך ואלימות.

האגף מוביל עשייה – קונקרטית ותיאורטית - רחבת היקף ופורצת דרך מזה שנים רבות ובערוצים מרובים. נוכח האתגרים העומדים בפני מערכת החינוך בתחום ההתאמות לעידן הלמידה המשתנה, אנו רואים בשינוי מראה פניהם של מרחבי הלמידה במוסדות החינוך מרכיב חיוני ללמידה המשמעותית שאנו שואפים להנחיל לתלמידים, תוך הבאת חדשנות אדריכלית למוסד החינוכי, בראיית החינוך בהווה ובעתיד.

תכנון המוסד החינוכי לוקח בחשבון את המבנה, מרחביו וחצרותיו כיחידה אחת, בהתאם לדגשים הפונקציונאליים, החינוכיים, המרחביים והקהילתיים כאחד. אל מול עיננו עומדת דמותו של הלומד במאה ה-21 וצרכיו מול אתגרי העתיד. כמו גם את צרכי הצוות החינוכי להתאמת הסביבה הפיזית לאסטרטגיות ופרקטיקות הוראה/למידה מתקדמות, לקידום מודלים פדגוגיים חדשניים.

 

מינהל הפיתוח מקדם מספר מהלכים לתכנון ועיצוב המוסד החינוכי, הן במוסדות חינוך חדשים והן במוסדות חינוך קיימים. במסגרת זו התחום מסייע בייעוץ מקצועי ופיתוח המודעות בתחומים הקשורים לעיצוב הסביבה הלימודית המורחבת, בהיבטים של חדשנות אדריכלית ועיצובית, בראי תפישות ומודלים פדגוגיים חדשניים, תוך השתתפות בתקצוב פרויקטים יחודיים לשיפור החזות של מבני חינוך.

 

ממונה פיתוח סביבת הלמידה במוסדות חינוך:  מיקי אריאן כדריה

 

 

תחומי הפעילות

תכנון ובינוי "המוסד החינוכי החדשני"

תכנית להתאמת הצרכים הפיזיים לצרכים פדגוגיים, במסגרת בינוי חדש. מינהל הפיתוח פועל כחלק ממהלך אסטרטגי כולל, להוביל שינוי משמעותי בתחום תכנון מוסדות חינוך חדשניים, לפתח וליישם קווי מדיניות בעיצוב מרחבי למידה מגוונים ועדכניים, בדגש על היבטים פדגוגיים חדשניים, אסתטיים, ברי-קיימא וליצירת אקלים חינוכי מיטבי. המוסד החינוכי החדשני מתוכנן ומותאם לחזון ולמודל פדגוגי מגובש, תוך חשיבה הוליסטית על סוגיות של חדשנות פדגוגיות, תכנוניות, עיצוביות, ערכיות והקשר ביניהן. תכנון המוסד החינוכי החדשני יהווה תוצר משמעותי של תהליך אינטנסיבי הכולל גיבוש רציונל פדגוגי חדשני, שיתופיות בין רשות, קהילה, מחוז, צוותים פדגוגיים, מעצבים ואדריכלים. כמו כן, התכנית מלווה בתכנון פיתוח מקצועי אשר ילווה את צוות המורים המקימים. התכנית בשיתוף אגף מו"פ במינהל הפדגוגי ובליווי האגף לתכנון סביבתי, המשרד להגנת הסביבה.

לדף התכנית

 

פיתוח מרחבי למידה חוץ כיתתיים

 פיתוח מרחבי למידה חוץ כיתתיים במבנה ובחצרות לימודיות בבתי ספר קיימים. תכנית זו מהווה הזדמנות לניסוח ועיצוב המרחב כטקסט פדגוגי מרובד משמעויות, ומקדמת מזה כשני עשורים למידה חוץ כיתתית ומאפשרת את הרחבת מרחב הלמידה אל מחוץ למבנה, יצירת קשר פנים חוץ, תוך עידוד חוויית למידה אותנטית התנסותית ותהליכי הערכה חלופית. תכנית זו מעודדת תהליך תכנון הנובע מתוך חזון פדגוגי, ייחודיות בית ספרית ותהליכי חשיבה שיתופיים בין כל קהילות בית-הספר, לרבות תלמידים, המעורבים בתכנון.

התכנית מקדמת למידה חוץ כיתתית במבנה ובחצר בית הספר בתפישה הוליסטית העוסקת בהיררכיה האדריכלית של המוסד החינוכי, דהיינו, השלם גדול מסך חלקיו. כל מקום ומרחב מזמן חווייה וכל חלקי המוסד החינוכי מאפשרים את עיצוב חוויית הלמידה בכללותה.ניתן לראות ארבעה רבדים מרכזיים המרכיבים חצר לימודית משמעותית: עיצוב מיטבי המנסח את זהות המקום, עידוד תהליכי סוציאליזציה ופיזור, היבטים קהילתיים (שיתוף ושימוש) ופדגוגיה המובילה מודל אינטרדיסציפלינרי התנסותי ומטה-קוגניטיבי בסביבות החקר, תוך התאמה לשלב הגיל (יסודי, חטיבה עליונה). החצר הלימודית מאפשרת למידה מכוונת ואקראית כאחד, באמצעות ההזדמנויות הנטמעות בשלב התכנון ויצירת הצירים המארגנים, בחירת המתקנים ותכנית הצמחייה.

מרחב הלמידה, אם כן, הינו תוצר של מפגש מושכל בין חזון פדגוגי, תכנון פונקציונאלי ואמירה אדריכלית. ההיבטים האסתטיים, החברתיים והפדגוגיים נתפשים כמשפיעים על יצירת אקלים בית-ספרי מיטבי, ותורמים לתהליכי הלמידה והוראה, לפעילות החינוכית ולהתנהגות חברתית חיובית. סביבה לימדית אסתטית ותרבותית, המאפשרת תהליכי חיברות ותהליכי חשיבה מסדר גבוה, תורמת אף למניעת תופעות של השחתה, חיכוך ואלימות.

לדף התכנית

 

תכנון ועיצוב מרחבי M21 

תכנית לאומית המבקשת לעצב את חוויית הלמידה, באמצעות עיצוב מחודש של מרחבי הלמידה בתוך מוסדות החינוך הקיימים, מתוך תפישות ומודלים פדגוגיים חדשניים והתאמתם לפרקטיקות הוראה-למידה עדכניות ודינאמיות. תכנית מבקשת לפרוץ את פרדיגמת החשיבה המסורתית על מרחב הלמידה ולקדם מרחבי למידה חדשניים, הנותנים מענה מיטבי למורים מובילי פדגוגיה חדשנית וקוראת לחשיבה מחודשת על מרחב הלמידה בכיתת האם פנימה ובקונטקסט המרחבי בסביבתה, תוך ניצול המרחבים הציבוריים לפעילים.

עיצוב המרחבים הינו תוצאה של תהליכים חשיבה אינטנסיביים המתרחשים בתוך מוסדות החינוך יחד עם צוותי החינוך, הקהילה והתלמידים. התכנית מלווה, בשיתוף עם המינהל הפדגוגי ומינהל עו"ה, בפיתוח מקצועי לצוותי המורים בבתי הספר המשתתפים, בפריסה מגוונת של מודלים פדגוגיים חדשניים, הקושרים את שיטות ההוראה למרחב כטקסט חזותי.

לדף התכנית

 

תכנון ועיצוב מרחבי P21

תכנית המבקשת לאפשר חשיבה מחודשת על מרחב הלמידה במרכז הפסג"ה במסגרות הפיתוח המקצועי של עו"ה, כחלק מתפישה פדגוגית חדשנית ובהתאם לאסטרטגיות הוראה חדשניות, המזמנות ומעצימות תהליכי למידה ייחודיים. המרחב החדש יאפשר לעובדי ההוראה להתנסות בפרקטיקות הוראה חדשניות המותאמות למרחבים החדשים בבית ספרם ומרחבי למידה שהוקמו במסגרת תכנית מרחביM21  בפרט. התכנית בשיתוף מינהל עו"ה.

לדף התכנית

 

תכנית מל"י - מרחבי למידה ירוקים

הינה תכנית להקמת מרחבי למידה ירוקים ולטיפוח גינות קהילתיות בחצרות בית הספר היסודיים, למטרות למידה משמעותית רב-תחומית, להכלת כלל התלמידים, בדגש תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ותלמידים בסיכון. התכנית מיועדת למיצוי תחושת מסוגלות אישית לימודית, כישורי חיים החיוניים לאורח חיים בריא ומקיים, ולחיזוק הקשר עם הקהילה הגיאוגרפית של בית הספר.

התכנית בשיתוף אגף א' חינוך יסודי, תחום החוות החקלאיות באגף לחינוך ההתיישבותי, תחום הקיימות במזכירות הפדגוגית, אגף ילדים ונוער בסיכון וג'וינט אשלים. הינה תכנית תלת שנתית, ומלווה בייעוץ, פיתוח מקצועי, תקצוב והפעלה, בתחום עיצוב מרחבי למידה ירוקים, ותכנונם כמשאב פסיכו-פדגוגי, קהילתי וחברתי, ע"י כל השותפים לתכנית.

 

לדף התכנית

 

המישור המחקרי-אקדמי, הדרכה, ייעוץ והגברת המודעות

במסגרת זו נוצרו קשרי עבודה עם האקדמיה - בתי-ספר לחינוך באוניברסיטאות והפקולטאות לארכיטקטורה ולבינוי ערים במוסדות להשכלה גבוהה - וכן עם הרשויות המקומיות, עם אדריכלים ומהנדסי ערים, אשר תורמים לתובנות חדשות ויצירתיות.

 

מוזמנים מחקרים ומאמרים רלוונטיים לנושא ולפעילות מינהל הפיתוח בכלל, המובאים לידיעת קהלי היעד והציבור, באמצעות פרסומים וחוברות. 

 

ארגון תחרויות סטודנטים לארכיטקטורה ולעיצוב

פעם במספר שנים מתקיימת תחרות יוקרתית לסטודנטים לארכיטקטורה בנושא "תכנון ועיצוב מבני חינוך" בקרב המוסדות להשכלה גבוהה שיש בהם פקולטאות לאדריכלות ולעיצוב. התחרות היא שיאו של תהליך מחקרי וחשיבה תיאורטית לפיתוח ועיצוב מבני חינוך, והיא מעלה את הנושא לדיון על סדר היום הציבורי. התחרות מאפשרת עיצוב ופיתוח של מתקנים ואבזרים ייחודיים לסביבות למידה.

 

זהו ניסיון פורה להפגיש בין האקדמיה לרשויות המבצעות ולמציאות בשטח, וכן להכשיר את דור האדריכלים לעתיד לתכנן מבני חינוך על פי מגמות פדגוגיות.

 

 

הקמת הוועדה לבחינת היבטים בתכנון ובעיצוב הסביבה הלימודית הפיזית והקשר בינהם להפחתת האלימות במוסדות חינוך

הוועדה הוקמה ביזמת הגף, בשיתוף עם אגף הבינוי והתקצוב ועם אגף שפ"י. זוהי ועדה מקצועית שחבריה הם: פסיכולוגים חינוכיים וסביבתיים, יועצים חינוכיים, מנהלי מחלקות חינוך, אדריכלים, מתכננים, מעצבים ואנשי חינוך. מטרת הוועדה לבחון את ההיבטים הפיזיים של הסביבה הלימודית כבעלי יכולת השפעה על הפחתת האלימות וההשחתה ולגבש מסמך המלצות, הנחיות ועקרונות לתכנון ולעיצוב של המבנה החינוכי באופן שעשוי לסייע בכך.

 

הוועדה תפרסם את עיקרי מסקנותיה והמלצותיה במסמך עקרונות והנחיות: "הפחתת אלימות בבית-הספר באמצעות הסביבה הפיזית".

 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/05/2020