education - חינוך מינהל הפיתוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תכנון ועיצוב מרחבי M21
 

משרד החינוך, בהובלת מינהל הפיתוח, מקדם מהלכים באפיון ותכנון של המוסד החינוכי בהתאמה למאה ה-21. כחלק ממהלכים אלה נבנתה תכנית בשיתוף המינהל הפדגוגי ומינהל עו"ה לקידום מרחבי למידה חדשניים עבור מורים יזמים מובילי פדגוגיה חדשנית

התכנית נועדה לאפשר חשיבה מחודשת על מרחב הלמידה בכיתת האם ובסביבתה בתוך המבנה, כחלק מהתפישה הפדגוגית, בהתאם לאסטרטגיות הוראה חדשניות, המזמנות ומעצימות תהליכי למידה ייחודיים.

  1. ההצעות יוגשו על-ידי הרשות המקומית, לא יאוחר מתאריך 16.12.2018
  2. הבקשות יוגשו על-ידי הרשות המקומית החל מתאריך 1.7.2018 רק באמצעות מערכת הגשת בקשות לתכנון ועיצוב מרחבי למידה (M21) 

3.  המידע המלא מצוי במסמך הקריטריונים והנחיות התכנון (המצ"ב). לסיוע נוסף ולשאלות ניתן לפנות לגב' מיקי אריאן כדריה,

     לכתובת:   mikiak@education.gov.il

4.  ההצעות שיוגשו יבחנו על-ידי ועדה שתורכב מנציגויות המינהלים ואדריכל יועץ.

5.   סך הכל, תבחרנה 600 תכניות ל"מרחבי M21", לתקצוב בשנת התקציב 2019, על פי הקריטריונים המפורטים מטה ובהתאם לניקוד שיצברו – מהגבוה לנמוך ועד לגמר התקציב.

 

 

 

 


מקורות השראה וחומרים לעיון:

תמונות הפרוייקטים

"ברנר", גבעתיים

"הר גילון", משגב

"טאהא חוסיין", ערערה

"עוזי חיטמן", פתח תקווה
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/03/2022