education - חינוך מינהל הפיתוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית מל"י
מרחבי למידה ירוקים
 
תכנית מל"י הינה מיזם משותף לתחום פיתוח סביבת הלמידה באגף בכיר מיפוי ותכנון, אגף א' חינוך יסודי, תחום החוות החקלאיות באגף לחינוך התיישבותי, תחום הקיימות במזכירות הפדגוגית, אגף ילדים ונוער בסיכון וג'וינט אשלים.

התכנית פועלת להקמת מרחבי למידה ירוקים בחצר בית הספר היסודי, במטרה לאפשר למידה חוץ כיתתית במגוון כל המקצועות הנלמדים, לאפשר למידה משמעותית רב-תחומית תוך מתן מענים ייחודיים למגוון תלמידים  ופיתוח מסוגלות אישית ולימודית. התכנית מאפשרת רכישת כישורי חיים החיוניים לאורח חיים בריא ומקיים, ולחיזוק הקשר עם קהילת הורי  בית הספר.


התכנית הינה תכנית רב-שנתית, ומלווה בייעוץ, פיתוח מקצועי, תקצוב והפעלה, בתחום עיצוב מרחבי למידה ירוקים, ותכנונם כמשאב פדגוגי, קהילתי וחברתי, ע"י כל השותפים לתכנית.


 1. ההצעות יוגשו על-ידי הרשות המקומית, לא יאוחר מתאריך 15.01.2020.
 2. הבקשות יוגשו על-ידי הרשות המקומית באמצעות המייל לכתובת mly@education.gov.il
 3. המידע המלא מצוי במסמך הקריטריונים והנחיות ההגשה (המצ"ב). 
 4. ההצעות שיוגשו יבחנו על-ידי ועדה שתורכב מנציגויות המינהלים. 
 5. סך הכל, יבחרו עד 10 מוסדות חינוך על פי הקריטריונים המפורטים מטה ובהתאם לניקוד שיצברו.   תרומתם של מרחבי למידה ירוקים בבתי הספר היסודיים – דוח ביניים

   ד"ר אדיב גל, ד"ר דפנה גן, נעמה לב

   הפעלת מרחבי למידה ירוקים )תכנית מל"י( על פי מודלים תיאורטיים להטמעת תכניות חינוכיות | ד"ר אדיב גל, ד"ר דפנה גן, נעמה לב     
     
     
     
        תאריך עדכון אחרון:  30/10/2020