education - חינוך מינהל הפיתוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מוסדות חינוך חדשניים
 

schools of the future

מתוך Schools of the Future

מינהל הפיתוח פועל כחלק ממהלך אסטרטגי כולל, להוביל שינוי משמעותי בתחום תכנון מוסדות חינוך חדשניים, לפתח וליישם קווי מדיניות בעיצוב מרחבי למידה משמעותית, בדגש על היבטים פדגוגיים, אסתטיים וליצירת אקלים חינוכי מיטבי. זאת מתוך הכרה בשינויים המשמעותיים המתחוללים במתודות ובצרכים הפדגוגיים המקומיים והגלובאליים.

מתוך כך, אנו מבקשים לקדם תהליך תכנון ובינוי מוסד חינוכי חדשני בהתאמה למאה ה-21, המאפשר חשיבה מחודשת ושיח על מרחב הלמידה כחלק מהחזון, התפישה, הצרכים הפדגוגיים והאמירה העיצובית של המוסד החינוכי.


  1. הבקשות  יוגשו על-ידי הרשות המקומית, לא יאוחר מתאריך 31.12.19

  2. את הבקשות יש לשלוח באמצעות מייל בלבד, לגב' מיקי אריאן כדריה, לכתובת: mikiak@education.gov.il

  3. הבקשות שיוגשו יבחנו על-ידי ועדה שתורכב מנציגויות המינהלים ואדריכלים יועצים.

  4. סך הכל, תבחרנה 20 בקשות לשנת  2019, על פי הקריטריונים המפורטים.

 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/07/2021