education - חינוך מינהל הפיתוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
סביבות ייחודיות וחצרות לימודיות
 

חצר לימודית בנושא דיאלוג והקשבה, "הדר", כפר יונה. תכנון: אודליה צדוק, פסל: נובויה יאמאגוצ'י


תחום פיתוח סביבות למידה באגף בכיר מיפוי ותכנון פועל במגמה לפתח וליישם קווי מדיניות בתחום עיצוב המבנה החינוכי, שיפור חזותו ופיתוח מרחבי הלמידה החוץ כיתתיים במבנה ובחצרות הלימודיות בבתי ספר קיימים, תוך הקפדה על הממשק בין היבטים פדגוגיים, ערכיים ואסתטיים.

 

תכנית זו מהווה הזדמנות לניסוח ועיצוב המרחב כטקסט פדגוגי מרובד משמעויות, ומקדמת מזה כשני עשורים למידה חוץ כיתתית ומאפשרת את הרחבת מרחב הלמידה אל מחוץ למבנה, יצירת קשר פנים חוץ, תוך עידוד חוויית למידה אותנטית התנסותית ותהליכי הערכה חלופית. תכנית זו מעודדת תהליך תכנון הנובע מתוך חזון פדגוגי, ייחודיות בית ספרית ותהליכי חשיבה שיתופיים בין כל קהילות בית-הספר, לרבות תלמידים, המעורבים בתכנון.


התכנית מקדמת למידה חוץ כיתתית במבנה ובחצר בית הספר בתפישה הוליסטית העוסקת בהיררכיה האדריכלית של המוסד החינוכי, דהיינו, השלם גדול מסך חלקיו. כל מקום ומרחב מזמן חווייה וכל חלקי המוסד החינוכי מאפשרים את עיצוב חוויית הלמידה בכללותה. ניתן לראות ארבעה רבדים מרכזיים המרכיבים חצר לימודית משמעותית: עיצוב מיטבי המנסח את זהות המקום, עידוד תהליכי סוציאליזציה ופיזור, היבטים קהילתיים (שיתוף ושימוש) ופדגוגיה המובילה מודל אינטרדיסציפלינרי התנסותי ומטה-קוגניטיבי בסביבות החקר, תוך התאמה לשלב הגיל (יסודי, חטיבה עליונה). החצר הלימודית מאפשרת למידה מכוונת ואקראית כאחד, באמצעות ההזדמנויות הנטמעות בשלב התכנון ויצירת הצירים המארגנים, בחירת המתקנים ותכנית הצמחייה.


מרחב הלמידה, אם כן, הינו תוצר של מפגש מושכל בין חזון פדגוגי, תכנון פונקציונאלי ואמירה אדריכלית. ההיבטים האסתטיים, החברתיים והפדגוגיים נתפשים כמשפיעים על יצירת אקלים בית-ספרי מיטבי, ותורמים לתהליכי הלמידה והוראה, לפעילות החינוכית ולהתנהגות חברתית חיובית. סביבה לימדית אסתטית ותרבותית, המאפשרת תהליכי חיברות ותהליכי חשיבה מסדר גבוה, תורמת אף למניעת תופעות של השחתה, חיכוך ואלימות.

מינהל הפיתוח מתקצב, מסייע ומלווה פיתוח פרויקטים ייחודיים, מובילים ומשמעותיים בתחום עיצוב והרחבת מרחב הלמידה, בתוך המבנה ומחוצה לו, כולל פיתוח חצרות בית-הספר כמרחבי למידה, בהלימה לתפיסות חינוכיות, תלב"סים, ולדרכי הוראה-למידה-הערכה דיפרנציאליות ומגוונות בדגש על עיצוב חוויית ההוראה והלמידה.

בתכנית העבודה לשנת 2018 מתוכננת השתתפות בפרויקטים לפיתוח סביבות ייחודיות וחצרות לימודיות. הפרויקטים יתוכננו בהלימה למדיניות המשרד, תוך שימת לב להיבטים עיצוביים, פדגוגיים, חברתיים וקהילתיים.

 

1.  ההצעות יוגשו על-ידי הרשות המקומית, לא יאוחר מתאריך 17.09.2018.

2.  את הבקשות יש להגיש לגב' מיקי אריאן כדריה,

     לכתובת:   mikiak@education.gov.il

3.  לסיוע נוסף ולשאלות ניתן לפנות במייל זה.

 

 

מקורות השראה וחומרים לעיון:


מדריכים:


 

נוהל שחרור כספים

  •  

  •  
     
     
     
        תאריך עדכון אחרון:  25/02/2021