education - חינוך מינהל הפיתוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מרחבי P21
 

משרד החינוך, בהובלת מינהל הפיתוח, מינהל עובדי הוראה ובשיתוף המינהל הפדגוגי מקדמים מהלכים באפיון ותכנון של מרכזי הפסג"ה בהתאמה למאה ה-21. מטרת הקול קורא לקדם מרחבי למידה חדשניים במרכזי פסג"ה, המאפשרים הדגמה של פדגוגיה חדשנית במסגרות הלמידה של הפיתוח המקצועי של עו"ה, כך שייווצר חיבור למרחבי הלמידה החדשניים "כיתות M-21", הנבנים בבתי הספר  בארץ.

המרחב החדש יאפשר לעובדי ההוראה להתנסות בפרקטיקות הוראה חדשניות שמותאמות למרחבים החדשים בבית ספרם.

 

1.  ההצעות יוגשו על-ידי הרשות המקומית בשם מרכז הפסג"ה, לא יאוחר מתאריך 01.06.2018.

2.  את ההצעות יש לשלוח באמצעות מייל בלבד, לגב' מיקי אריאן כדריה, לכתובת:   p21@education.gov.il

3.  לשאלות והבהרות ניתן לפנות במייל זה.

4.  ההצעות שיוגשו יבחנו על-ידי ועדה שתורכב מנציגויות המינהלים ואדריכל יועץ.

5. במסגרת התכנית תתוקצב הקמתם של  58 מרחבי P-21 במרכזי פסג"ה,כלומר מרחב אחד בכל מרכז פסג"ה. התחייבות תקציבית עבור מרחבי p-21 במרכזי פסג"ה הנמצאים בתהליכי אישור לבנייה חדשה ולהרחבה, תאושר עם השלמת תכנית הבינוי הכוללת.

 

 

מקורות השראה וחומרים לעיון:

 

 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/02/2018