education - חינוך מינהל הפיתוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
  אודות האגף למיפוי ותכנון
 

אודות האגף

האגף למיפוי ותכנון אחראי על התכנון הפיסי של מערכת החינוך על כל גווניה ושלביה בכל הרשויות המקומיות בישראל - מגני ילדים לגילאי טרום חובה ועד כיתות י"ב וכן גם מכללות אזוריות ומכללות להכשרת עובדי הוראה.

 

עבודת התכנון מתבססת על ניתוח תהליכי ההתפתחות העירונית והדמוגרפית של הרשויות המקומיות והאזוריות, ועל יישום מדיניות המשרד בתחום החינוכי, החברתי והארגוני. העקרונות המנחים את האגף בעבודתו הם אבטחת רמת קיום נאותה של המערכת וארגון אופטימאלי שלה, תוך דגש על ניצול משאבים קיימים וייעול וחסכון בשימוש בהם.

 

האגף קובע את תוכנית הפיתוח השנתית של מינהל הפיתוח בתחומים הבאים: בניית מבני בתי ספר חדשים, הרחבה וחידוש מבנים קיימים, החלפת מבנים שנבדקו ונקבעו כפסולים ואבטחת אמצעים חלופיים לבניית קבע, כגון קביעת הצורך במימון מבנים זמניים, קביעת מיפוי בין יישובי לצורך השתתפות במימון הסעות וקביעת הצורך בשכירות מבנים לצורך אישור השתתפות בתשלום שכר דירה. האגף קובע את ייעודן של ההקצאות התקציביות השנתיות של תקציב הפיתוח.

 

הלקוחות העיקריים של האגף הן הרשויות המקומיות. העבודה השוטפת מתבצעת ע"י פנייה של הרשויות לאגף.

 

תחומי פעילות האגף

מיפוי עירוני והכנת תוכניות אב לחינוך

האגף אחראי על הכנת פרוגרמות להקצאת מגרשים בתוכניות המיתאר של שכונות ויישובים. עבור מוסדות החינוך, בתיאום עם האדריכלים המתכננים, הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה הנוגעים בדבר.

 

האגף אחראי על ליווי צוותי ההיגוי להכנת תוכניות אב יישוביות לחינוך, מתן הנחיות תכנון לצוותים והשתתפות בקבלת ההחלטות.
האגף הכין תוכניות אב לפיתוח מוסדות החינוך המיוחד ומעדכנה מעת לעת.

 

מיפוי ותכנון מערכת החינוך בישראל

האגף מכין באופן שוטף תחזיות דמוגרפיות ברמה ארצית, מחוזית, אזורית ויישובית. התחזיות מבוססות על נתוני מצב קיים במערכת החינוך לאורך שנים, על לידות חי ועל נתוני בנייה חדשה ברשויות המקומיות.

 

האגף אחראי על ניהול המצאי הקיים של מבני ומתקני החינוך המצויים ברשויות המקומיות.

 

האגף קובע את הצורך והעיתוי של הקמת מבנה חדש; הצורך בהרחבת מבנה קיים או חידוש בלבד של מבנה קיים; הצורך בהחלפת מבנה פסול; קובע מיפוי בין-יישובי לצורך מתן אישור להשתתפות בהסעות; מאשר הצורך לשכור מבנים לצורך השתתפות בשכר דירה. כל זאת בהתאם לתחזיות ולמצאי הקיים.

 

האגף מכין פרוגרמות לתכנון מוסדות חינוך עבור כל אחד מהסוגים השונים של מוסדות החינוך הקיימים במערכת החינוך בישראל. הפרוגרמה מהווה הכרה עקרונית בצורך בבנייה והינה מסמך שעל פיו יש להכין את התוכניות האדריכליות של המוסד. הפרוגרמה מורכבת משני חלקים:

 

  1. פרוגרמה חינוכית - מגדירה את אופי המוסד ואת גודלו המתוכנן לפי המאפיינים של: סוג המוסד (חינוך רגיל או חינוך מיוחד), טווח הכיתות (יסודי או על סודי) ומספר הכיתות והתלמידים.

  2. פרוגרמה פיסית - מגדירה ומאפיינת את הפונקציות וגודל השטחים הבנויים הדרושים לביה"ס המתוכנן.

לצורך הכנת הפרוגרמות קיים קובץ של פרוגרמות סטנדרטיות עבור סוגים שונים של מוסדות.

 

תוכנית העבודה השנתית לבנייה חדשה

האגף מכין את תוכנית העבודה השנתית לבנייה חדשה לפי סדרי עדיפויות. האגף מקבל מדי שנה מרשויות המקומיות בקשות לבניית מוסדות חינוך חדשים והרחבת מוסדות חינוך קיימים. הבקשות נבדקות בהתאם לתחזיות והמצאי הקיים במוסדות החינוך. הבקשות מאושרות לפי סדר עדיפויות ומהוות את הבסיס לתוכנית העבודה לתקצוב הפרוייקטים. התקצוב נקבע בהתאם לסדרי העדיפויות והיקף התקציב שהמשרד מקבל מדי שנה.

 

גיבוש תוכנית רב שנתית להתאמה וחידוש מבני חינוך קיימים

קריטריונים לבדיקת בקשות לחידוש מבנים

האגף אחראי על הגדרת הצרכים בחידוש מבנים קיימים של בתי ספר (בלבד). האגף אחראי על גיבוש העקרונות והקריטריונים המשמשים את מינהל הפיתוח בקביעת הצורך בחידוש מבנים, וכן אחראי על הכנת תוכנית רב שנתית לתקצוב, שממנה נגזרים מדי שנה הפרוייקטים המיועדים לתקצוב באותה השנה. במסגרת זו אחראי האגף גם על בדיקה ואישור התוכניות האדריכליות וההנדסיות לחידוש המבנים המוגשות לאישור על ידי הרשויות המקומיות.

 

אבטחת אמצעים חלופיים לבניית קבע

בהתאם לתחזיות ולנתונים לגבי מצאי המבנים הקיים, קובע האגף את העיתוי לבניית קבע חדשה או את הפתרונות החלופיים הבאים:

 

  1. קביעת תוכנית מיפוי בין יישובית לצורך אישור השתתפות במימון הסעות.
    המיפוי הבין ישובי הוא כלי תכנוני שנועד לאפשר למשרד החינוך להשיג יעדים חינוכיים וחברתיים, להפעיל את המערכת בחיסכון כלכלי ולקבוע את שיעור ההשתתפות התקציבית של המשרד בנושאים כגון בנייה חדשה, חידוש מבנים והשתתפות בהסעות. המיפוי הבין יישובי נקבע לאחר התייעצות עם מנהל המחוז או  עם נציגו וכן בתיאום עם הרשויויות המקומיות המיפוי קובע את מקום הלימודים של התלמידים תוך מגמה להיענות לצורכים מצד אחד ולהשיג את יעדי המשרד מצד שני. מיפוי בין יישובי נקבע אך ורק כאשר אין פתרון מקומי.
  2. אישור השתתפות במימון מבנים זמניים.

  3. אישור שכירת מבנים לצורך השתתפות בשכר דירה.

יישומי- GIS מערכת מידע גיאוגרפי

בתהליך קבלת ההחלטות נעזר האגף גם במערכת GIS - מערכת מידע גיאוגרפי ממוחשב. בסיס הנתונים יש שכבות מידע שנרכשו מגורמים חיצוניים ושכבות מידע שהמשרד יצר - שכבת מוסדות (גני ילדים ובתי ספר) ושכבת תלמידים לשנים תשס"ג, תשס"ד, תשס"ה (גנ"י - רק תשס"ה). המערכת מאפשרת הצגת נתונים  מרחביים, גראפיים וטבלאיים וכן מאפשרת ניתוחים דמוגראפיים וסוציו-אקונומיים שונים.

 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/01/2011