education - חינוך מינהל הפיתוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הרפורמה בחינוך "עוז לתמורה"
נהלים והנחיות לתכנון ויצירת סביבות עבודה פרטנית וסביבות תומכות הוראה/למידה למורים
 

 

 

 1. נוהל שחרור כספים - "עוז לתמורה".
 2. "עוז לתמורה" - היערכות פיזית
 3. כתב התחייבות להקמת פינות עבודה ע"י בעלות פרטית
 4. הצעות לתכנון פינות עבודה תומכות הוראה/למידה ופינות פרטניות - תשריטים:
 • תשריט 1 - 53 מ"ר, 12 פינות תומכות הוראה/למידה
 • תשריט 2 - 53 מ"ר, 11 פינות תומכות הוראה/למידה
 • תשריט 3 - 60 מ"ר, 14 פינות תומכות הוראה/למידה
 • תשריט 4 - 60 מ"ר, 12 פינות תומכות הוראה/למידה
 • תשריט 5 - 75מ"ר, 17 פינות תומכות הוראה/למידה
 • תשריט 6 - 75 מ"ר, 15 פינות תומכות הוראה/למידה
 • תשריט 7 - 53 מ"ר, 8 פינות תומכות הוראה/למידה + 1 פינה לעבודה פרטנית
 • תשריט 8 - 53 מ"ר, 8 פינות תומכות הוראה/למידה + 1 פינה לעבודה פרטנית
 • תשריט 9 - 60 מ"ר, 6 פינות תומכות הוראה/למידה + 2 פינה לעבודה פרטנית
 • תשריט 10 - 60 מ"ר, 6 פינות תומכות הוראה/למידה + 2 פינה לעבודה פרטנית
 • תשריט 11 - 53 מ"ר, 8 פינות תומכות הוראה/למידה + 1 פינה לעבודה פרטנית
 • תשריט 12 - 53 מ"ר, 8 פינות תומכות הוראה/למידה + 1 פינה לעבודה פרטנית

 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/03/2016