education - חינוך פיתוח מקצועי לעו''ה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
הצעה לתכנון שנתי
תרשים זרימה לתיאור התהליך של ניהול ההתפתחות המקצועית
 

 

תכנית הפעילות

הבית-ספרית

תכנית לפיתוח מקצועי

בית-ספרי

תכנית לפיתוח מקצועי

של כל מורה

אוגוסט-ספטמבר

גיבוש/רענון תפישה והבניית הסכמות

 

גיבוש/רענון תפישה  והבניית הסכמות על נושא

 

דיון על התפיסה, והחלטות על העקרונות והתהליכים בנושא תכנית הפעילות וניהול הידע בבית הספר

(מנהל וחדר המורים)

דיון על התפיסה, והחלטות על העקרונות והתהליכים בנושא הערכת עבודת המורים, פעולת בית הספר כארגון לומד וההתפתחות המקצועית

(מנהל וחדר המורים)

הכנת תיק תיעוד (פורטפוליו)

(כל מורה)

פברואר

הערכה

הערכה

הערכה

1.      ריכוז נתונים וניתוחם (רכז הערכה)

2.      סיכום וניתוח הנתונים (מנהל וצוות הניהול)

ריכוז נתונים בית-ספריים לצורכי הפיתוח המקצועי של סגל המורים בבית-הספר (מנהל)

1.        ריכוז נתונים אישיים של כל מורה לצורכי פיתוח מקצועי (מנהל)

2.        הכנה לקראת השיחה האישית עם המנהל (כל מורה)

מרץ

החלטות בנושאים      ארגוניים ותכנים

החלטות לגבי קדימויות בפיתוח המקצועי הבית-ספרי

שיחות אישיות

להבניית הסכמות

1.        הצגת הנתונים במועצה הפדגוגית (מנהל)

2.        דיון וגיבוש הסכמות על קדימויות (מנהל וסגל המורים)

  1. הצגת הנתונים במועצה הפדגוגית (מנהל)
  2. דיון וגיבוש הסכמות על קדימויות בפיתוח המקצועי (מנהל וסגל המורים)

שיחות אישיות לקבלת החלטות לגבי הפיתוח המקצועי (מנהל עם כל מורה)

 

מרץ-אפריל

הגדרת יעדים - טיוטה

לתכנית הפעילות ולתכנית הפיתוח המקצועי

1.        דיונים בצוותי משימה וניסוח טיוטת יעדים (ראשי צוותים)

2.        ריכוז תוצרי העבודה (מורה ממונה)

 

מאי

הכנת רשימת יעדים שנתית ותלת שנתית

לתכנית הפעילות ולתכנית הפיתוח המקצועי

הכנת רשימת יעדים שנתית ותלת שנתית

1.        דיון במועצה הפדגוגית (מנהל וסגל המורים)

2.        הכנת רשימת יעדים שנתית ותלת-שנתית (מנהל)

הכנת רשימת יעדים שנתית ותלת-שנתית                (מנהל עם כל מורה)

הכנת תכנית – טיוטה

לתכנית הפעילות ולתכנית הפיתוח המקצועי

הכנת תכנית – טיוטה

1.      הכנת תכניות (צוותי משימה)

2.      דיון במועצה הפדגוגית (מנהל וסגל המורים)

 

 

הכנת תכנית לפיתוח המקצועי של כל מורה      (מנהל עם כל מורה)

 

ראשית יוני

אישור התכניות

אישור התכניות (מפקח/ת)

 

יולי אוגוסט

היערכות לביצוע                 תכנית הפעילות

היערכות לביצוע התכנית לפיתוח מקצועי

הצגה, דיון ואישור תכניות פעילות כיתתיות ומקצועיות (מנהל וכל מורה)

 

רישום למסגרות הלמידה

(כל מורה)

ספטמבר

עד

דצמבר

ביצוע התכנית

ביצוע התכנית

הפעלת תכנית הפעילות

באוקטובר: עדכון לפי הלקחים מדו"ח המיצ"ב

(מנהל וסגל המורים)

הפעלת התכנית לפיתוח מקצועי

עדכון על פי שינויים נדרשים

שיתוף הדדי של חברי הסגל בלמידה                     (מנהל וסגל המורים)

שיחות אישיות שוטפות      עם כל מורה למשוב ולהערכה של תכנית הפיתוח המקצועי והיישום שלה בבית-הספר

ינואר

הערכה חצי שנתית

1.      בדיקת העמידה ביעדים (רכז הערכה)

2.      דיון במועצה הפדגוגית וקבלת החלטות (מנהל וסגל מורים)

3.      ביצוע שינויים לפי הנדרש (מנהל וסגל המורים)

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/12/2019  

עדכוני rss