education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
דרכי פניה
 

הנחיות להצעת מועמדים לשנת תשפ"ג - 2023

 

פרסי ישראל מוענקים מדי שנה ביום העצמאות בירושלים, בטקס ממלכתי במעמד ראשי המדינה.
התחומים בהם מוענק הפרס מתחלפים מדי שנה ומפורטים בטופס הצעת המועמדות לאותה שנה.

 

 

 

כל תושב/ת מדינת ישראל רשאי/ת להציע מועמד/ת. לא יציע אדם את עצמו.


הפרס ינתן ליחידים, או במקרים חריגים לשותפי הישג, אך לא לתאגידים.

 

 

מועמדים אפשריים: אזרחי מדינת ישראל, תושבי קבע, קבוצת אזרחים, שלא קיבלו את הפרס בעבר.

 

הצעת מועמדות:

 1. פרטי המועמד והמציע יוגשו על גבי טפסים של גף פרסי ישראל בלבד, בעותק אחד, אין לשנות את הטופס.
 2. יש למלא את הטופס בכתב יד ברור או בהקלדה.
 3. תולדות חיים ונימוקים בעברית בלבד יש להעביר באופן הבא:
  בדיסק או בדואר אלקטרוני בפורמט WORD  בלבד.  לכתובת:  PRAS_ISRAEL@EDUCATION.GOV.IL .
 4. על מגיש/ה ההצעה מוטלת האחריות לוודא טלפונית/ דוא"ל הגעת החומר לגף פרסי ישראל.
  יש להקפיד על צירוף החומר הנלווה במדוייק ובהיקף הנדרש, כמפורט בטופס ההצעה.
  אין לשלוח עותקים בודדים או ספרים ייחודיים.
  גף פרסי ישראל אינו מתחייב להחזיר את החומר הנלווה.

לא יינתן אישור רשמי על הצעת המועמדות אך אפשר לקבל אישור בטלפון / בדוא"ל.

 

לקבלת טפסים ו/או מידע נוסף אפשר לפנות באמצעות אתר האינטרנט שכתובתו:

www.education.gov.il/pras-israel

 

כמו כן, אפשר לפנות טלפונית למספר 073-3935148/7 או באמצעות פקס' שמספרו 073-3935193.

כתובתנו: משרד החינוך,  לשכת הממונה על פרסי ישראל, בניין התאומים, רח' כנפי נשרים 15,
גבעת שאול, קומה 4, חדרים 144-145,  ירושלים.

את החומר הנלווה אפשר לשלוח בדואר לכתובת הנ"ל או להביאו לגף פרסי ישראל בתיאום טלפוני מראש.

המועד האחרון להגשת החומר, הוא יום ראשון, כ"ב בטבת התשפ"ג, 15 בינואר 2023

 

לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה הצעות מועמדות.

 טופס הצעת מועמדות לפרסי ישראל לשנת תשפ"ג

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2023