education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרס ישראל בבלשנות כללית לשנת תש"ע מוענק לפרופ' אריה לוין על הישגיו המצוינים בחקר תולדות החשיבה הדקדוקית הערבית בימי הביניים ובחקר הדיאלקטולוגיה הערבית המודרנית ועל תרומתו הגדולה להוראת הערבית באוניברסיטה העברית ובבתי הספר התיכוניים בארץ.
חקר הבלשנות הערבית. אריה לוין נחשב לחוקר המוביל ולראש המדברים בחקר ספר היסוד של הבלשנות הערבית בימי הביניים, הלא הוא  הַכִּתַאב - ספרו של המלומד והמדקדק הגדול סִיבּאוַיְהִ. בעשרות השנים שהוא עסק ועוסק בתחום הזה העמיד לוין פרקים מקיפים וחשובים במשנתו הבלשנית של סיבאויה, ותיקן הרבה הבנות שגויות שרווחו שנים רבות בעניינה.  כל נושא שהוא חקר מוגש לאחר בירורים מעמיקים הנשענים על נתונים רבים ועל ניתוחים מעמיקים וחדשניים. לדוגמה, במחקרו אַלמַפְעוּל אַל-מֻטְלַק בירר לוין בירור מעמיק, יסודי וחדשני פרק חשוב בדקדוק הערבי ותיאר אותו בהבנה ובמקוריות רבה ואף תיקן הבנה שגויה שהייתה רווחת במחקר שנים רבות. הודות לבקיאותו בדיאלקטים חיים רבים הראה לוין שהרבה מהתופעות המתוארות בידי המדקדקים הערביים בימי הביניים הן תופעות רווחות בניבים החדשים של הערבית, ובזה הוא הוכיח שתיאוריהם של המדקדקים מבוססים על נתונים מדיאלקטים חיים ואינם בדיות או המצאות למדניות לשעתן של מדקדקים מלומדים. בזכות מחקריו אלו זכה לוין למעמד בין-לאומי איתן ומוביל, והוא אחד הדוברים החשובים בכל כינוס העוסק בחשיבה הדקדוקית הערבית בימי הביניים.
חקר הדיאלקטולוגיה הערבית. גם בחקר הדיאלקטולוגיה הערבית הרים אריה לוין תרומות מוכחות ורבות ערך. מחקרו המקיף והכולל על תופעת הָאִימָלָה (= המעתק של התנועה a  אל  e ), המצויה בלהגים ערביים שונים במזרח ובמערב, הוא אחת העבודות החשובות ביותר בחקר הדיאלקטים הערביים שנכתבו במאה העשרים. בחיבור הזה רוכזו, מוינו ונותחו מאות ואלפי  נתונים ממרחב עצום של להגים. לוין הראה ברורות שהיקף המעתק הזה שונה מדיאלקט לדיאלקט. עיוניו בסוגיה הזאת הם עיונים למופת, רצופים ידע רב, מלאים דיונים מעמיקים ומלומדים ומוצעים כמשנה סדורה, רהוטה וברורה. גם ספרו על הדיאלקט הערבי הירושלמי הוא הישג מחקרי מרשים וחשוב. לבד מהיותו ספר לימוד מעולה, שוקעו בו תובנות רבות וחידושים לרוב, והוא ספר לדוגמה לכל מי שיבוא לתאר דיאלקט של לשון חיה בכלל  או דיאלקט כלשהו של הלשון הערבית בפרט.
ההוראה. בנוסף לאלה ייאמרו כאן דברים על לוין המורה ומורה המורים. לא בכדי הוכתר לוין כאחד המורים המצטיינים באוניברסיטה העברית, ויש לשאת על נס את תרומתו רבת השנים בתקופה שמעל שלושים שנה להנחלת הלשון הערבית בארץ. כיושב ראש הוועדה להוראת הערבית בבתי הספר בארץ הוא העלה את רמת ההוראה של הלשון הערבית, השביח את יוקרתו של המקצוע והביא להגדלת מספר הנבחנים ביחידות המקיפות. כן הרים אריה לוין תרומות מוכחות להוראת הערבית בזרועות הביטחון וזכה לשבחים מופלגים על כך.
בזכות תרומותיו המקיפות בשלושת הענפים המתוארים מוענק לו פרס ישראל.

 

שופטים
פרופ' משה בר-אשר (יו"ר)
פרופ' אולגה קפליוק
 פרופ' תמר סוברן

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012