education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

הפסל מיכה אולמן בולט בעולם האמנות העכשווית הישראלית והבין-לאומית בזכות המקוריות של יצירתו. מאז שנות השבעים של המאה העשרים הטביע אולמן את חותמו על עולם האמנות בפסליו הייחודיים ופורצי הדרך, שתרמו תרומה חשובה ליצירה המקורית הישראלית.

 

יצירתו של אולמן מאופיינת במינימליזם צורני ובעושר רוחני ותרבותי – יהודי, ישראלי ואוניברסאלי. השימוש שהוא עושה בחומרים פשוטים מדגיש את הצניעות ובה בעת את האופי המושגי של שפתו הפיסולית. פסליו המוצבים במרחב הציבורי בארץ וברחבי העולם משדרים מסרים אנושיים בדרך מאופקת; הם רבי עוצמה אך נעדרי פאתוס.

 

שפת הפיסול הייחודית שגיבש אולמן מאפשרת לו לעסוק בתכנים היסטוריים ופילוסופיים בלי שידבק בעבודתו שמץ של הרואיות, ימרה או איום. אולמן משלב את היצירה הפיסולית במרחב באופן המעצים את היצירה עצמה ומקרין לתוך הסביבה משקעים תוכניים ומשמעות צורנית רבי-ערך.

 

ראוי לציין במיוחד את יצירתו של אולמן "הספרייה", אנדרטה לזכר שרפת הספרים בכיכר בבל בברלין ב-1933. ביצירה זו אולמן מבטא, באמצעות שפת הפיסול המינימליסטית והמודרניסטית, תפיסה מקורית של הנצחה וחשיבה אחרת על מהות האנדרטה. יצירה מיוחדת זו מכילה בצורה מזוקקת את כל המרכיבים האופייניים לעבודתו: הריק, השקט, החפירה לעומק, ההימנעות מהתבלטות והעדפת הסמוי מן העין. הזכוכית המכסה את הבור מאפשרת את השתקפותם של הצופה ושל הסביבה בתוך העבודה ואת התכתם יחד של העבר וההווה.

 

אולמן מעניק חשיבות רבה לחומר המשמש אותו ליצירותיו – האדמה. השימוש העקבי בחומר זה במהלך פעילותו האמנותית רבת-השנים הוא אחד מסממני ההיכר של שפת הפיסול שגיבש. הפסלים הרבים שיצר במהלך השנים, והמקומות השונים בעולם שפסלים אלה, מוצבים בהם, מקיימים ביניהם קשרים והקשרים רבים ומרובדים.

 

לצד יצירתו רחבת ההיקף העמיד פרופ' אולמן דור של תלמידים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם. פרופ' מיכה אולמן אינו רק פסל; הוא הוגה דעות ופילוסוף בתחום השפה הפלסטית. דיבורו האוניברסאלי, הנובע מזהותו האישית כיהודי וכישראלי, נוצק בתוך פסלי המקום והסביבה.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את האמן פרופ' מיכה אולמן ראוי לפרס ישראל לפיסול לשנת תשס"ט.

 

 

 

השופטים

ד"ר מרטין וייל, יו"ר

הגב' רותי דירקטור

הגב' רותי אופק

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012