education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 
במשך יותר מארבעים שנות פעילותה הציבורית, מאז ערכה והגישה, בשלהי שנות החמישים, את תכנית הרדיו "מחוץ לשעות הקבלה" (שבה הייתה מעין נציב קבילות הציבור הראשון בישראל) ועד לתפקידיה הרשמיים האחרונים כחברה בממשלותיהם של יצחק רבין ושמעון פרס, אפיינו את שולמית אלוני יושר מוחלט ונאמנות ללא סייג לאמונתה ולהשקפת עולמה.

חזונה, אומץ לבה, מאבקיה ומעשיה הטביעו חותם מובהק על החברה הישראלית. היא זו שהקימה את "המועצה הישראלית לצרכנות" (ב- ‏1966) ועמדה בראשה; היא זו שיסדה את הלשכה לזכויות האזרח ופעלה במסירות ובהתמדה, במשך תקופה ממושכת, במתן סיוע וייעוץ משפטי לנזקקים במסגרת "הלשכה לפניות הציבור" הפועלת עד היום.

כמורה, כמשפטנית, כפובליציסטית, כמייסדת תנועה פוליטית וכמנהיגתה, כחברת כנסת וכחברת ממשלה חוללה שולמית אלוני כמה מן הבירורים החיוניים והנוקבים ביותר שעל סדר היום הישראלי וסייעה בכך לתחום ולברר את עמדותיהם של הצדדים השונים ונושאים חיוניים ומשמעותיים.

רבים מן הנושאים שעליהם נאבקה בעוז כחלוצה לפני המחנה הפכו במרוצת השנים לנחלת הכלל, וכמה מהם אינם שנויים עוד במחלוקת. בכך מתבטאת גם כן תרומתה הייחודית של שולמית אלוני לכבוד האדם ולזכויותיו היסודיות והטבעיות ולשוויון בין המינים ובין העמים.

כבר מראשית שנות השבעים ניהלה שולמית אלוני מאבק רצוף וחסר פניות לשמירת זכויות האדם ולשוויון האישה בישראל. כן ניהלה מאבק חסר פשרות נגד כפייה מכל סוג שהוא ולמען הסדרת יחסי דת ומדינה בישראל, למניעת אפליה ולהבטחת הזכות לאושר אישי.

במשנתה החברתית-הפוליטית נועד תפקיד נכבד למאבקה לקידום השלום, לשיפור היחסים בין יהודים לערבים על בסיס של כבוד הדדי ולסיום שליטתה של מדינת ישראל בעם הפלשתיני. על כן היא הייתה ממקימי "המרכז הבינלאומי לשלום במזרח התיכון".

שולמית אלוני ממשיכה להיות קול מרכזי בחברה הישראלית גם לאחר פרישתה מן החיים הפוליטיים. לדעתה, הבעיה העיקרית של מדינת ישראל היא בעיה חברתית ותרבותית. רוב הציבור בישראל מבקש לחיות בחברה דמוקרטית ופתוחה, על פי מיטב ערכי היהדות והחברות המתוקנות, והוא מבקש ליצור חברת רווחה ולגלות סולידריות כלפי מעוטי היכולת. יצירת חברה אזרחית פעילה ויוזמת היא, על-פי אמונתה, עדיין חלק מן האתוס הישראלי הניתן להגשמה בכוחות משותפים.

על מכלול פעילותה הרצופה והייחודית מצאנו אותה ראויה להיות כלת פרס ישראל לשנת התש"ס בתחום של מפעל חיים - תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.


 
השופטים
פרופ' עליזה שנהר, יו"ר
מר ראובן מרחב
ד"ר אלעד פלד, אלוף (מיל')
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012