education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופ' רות בן-ישראל, מן הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב, היא חוקרת ותורמת ראשונה במעלה בתחום דיני העבודה בישראל ומחוץ לישראל. היא כתבה ספרים רבים ועשרות מאמרים בתחום זה ובתחומים סמוכים, במיוחד בתחומי הביטחון הסוציאלי, השוויון החברתי ומעמד האישה. המחקרים שהיא פרסמה מצטיינים במבט רחב ומעמיק: הם משלבים ידע רב של שיטות משפט במדינות אחרות, ראייה חדה של הבעיות החברתיות שהמשפט מבקש לפתור והבנה עמוקה של תהליכים ומגמות המערבים משפט, חברה וכלכלה. במיוחד ראוי לציין את ספרה על ההסכם הקיבוצי, את מחקריה על זכות השביתה בישראל ובעולם ואת שלושת הכרכים של ספרה על שוויון הזדמנויות ואיסור הפליה בעבודה. את כל מחקריה מאפיינת תפיסה ערכית, הרואה במשפט מכשיר שנועד ויכול לקדם את האדם ואת החברה, ובמיוחד לסייע בידי קבוצות חלשות ומקופחות להגיע לחיים של רווחה וכבוד.

 

לצורך זה שילבה פרופ' בן-ישראל בעבודתה כחוקרת וכמורה באוניברסיטה גם עבודה מעשית בשטחים רבים. היא כיהנה כנציגת הציבור בבית הדין הארצי לעבודה, ייסדה וערכה את שנתון משפט העבודה, עמדה בראש ועדות ציבוריות ובהן הצוות להכנת קודקס חוקי העבודה, הצוות למעמד האישה בתחום דיני העבודה והביטחון הסוציאלי והוועדה לקידומן של נשים בשירות הציבורי, ושימשה יועצת מיוחדת של ועדת הכנסת לענייני עבודה ורווחה, ובתפקיד זה העלתה תרומה חשובה לחקיקה מתקדמת שגובשה בוועדה זאת.

 

פרופ' בן-ישראל עשתה לעצמה שם של מומחית בעלת השפעה בתחום של דיני עבודה גם מחוץ לישראל. בין היתר היא מכהנת כסגנית הנשיא של האגודה הבינלאומית למשפט עבודה וביטחון סוציאלי; היא המחברת של הכרך על דיני העבודה בישראל באנציקלופדיה הבינלאומית על משפט העבודה ויחסי העבודה ושל הפרק על שביתות והשבתות באנציקלופדיה הבינלאומית למשפט השוואתי; היא עורכת מזה שנים רבות את המדור על ישראל בקובץ הבינלאומי של פסקי דין של בתי דין לעבודה; היא פרסמה מאמרים רבים בכתבי-עת נודעים מחוץ לישראל והשתתפה בכנסים בינלאומיים רבים על משפט העבודה והביטחון הסוציאלי.

 

על כל אלה נמצאה פרופ' רות בן-ישראל ראויה לקבל את פרס ישראל בחקר המשפט לשנת התשס"א.

 

 

 

השופטים:

פרופ' יצחק זמיר, יו"ר

פרופ' סיני דויטש

פרופ' רות לפידות

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012